Sviatky sú po­stra­chom všet­kých zdravo ži­jú­cich ľudí – hlavne ak ste vo fáze for­mo­va­nia po­stavy, alebo chud­nu­tia. Viete však o tom, že nejde o to, aby ste sa všet­kým tým „zlým“ dob­ro­tám na stole vy­hli, ale stačí uro­biť len zo­pár opat­rení, ktoré vám po­môžu ostať fit? Skúste tieto 4 malé triky:

DO­STA­TOK SPÁNKU

Daj si po­zor na to, aby si sa noc pred osla­vou dobre vy­spala. Roz­mýš­ľaš prečo? Pre­tože málo spánku spô­sobí to, že bu­deš au­to­ma­ticky sia­hať po tých naj­ka­lo­ric­kej­ších voľ­bách pre do­bi­tie po­treb­nej ener­gie, ktorú si mala zís­kať zo svojho 7-8 ho­di­no­vého spánku.

ROB SPRÁVNE VOĽBY

Nejde o žiadne kom­pli­ko­vané roz­hod­nu­tia – ne­mu­síš si vo­liť buď – alebo. Úplne po­stačí, ak si ako prvé dáš zdrav­šie jedlo a až po­tom si dáš niečo ne­zdravé. Jed­no­du­chý trik od ved­cov, ktorý  po­tvr­dili, že to, čo si na­lo­žíme na ta­nier ako prvé, zjeme vo väč­šom množ­stve.

VEĽ­KOSŤ POR­CIÍ

Všetci máme au­to­ma­ticky ten­den­ciu na­kla­dať si plný ta­nier a na­lie­vať po­hár do­plna. Ni­kto sa nechce sa­moz­rejme po­ze­rať na po­lo­prázdny ta­nier, alebo po­hár vína, preto si vždy vy­ber men­šiu ver­ziu, ktorú si s ra­dos­ťou mô­žeš do­ži­čiť mať na­pl­nenú na ma­xi­mum.

JEDZ PO­MALY

Toto platí aj v bežné dni, ale vieme, že keď máte všetky tie dob­roty pred se­bou, naj­rad­šej by ste to rovno do seba na­há­dzali všetko na­raz. Po­kojne si zo­ber pa­rádny pre­sla­dený ko­lá­čik z bie­lej múky od ba­bičky, alebo hoci mastné ko­leno od strýčka – pa­mä­taj len na to, aby si je­dol po­maly. Tvojmu mozgu sa tak bude zdať, že si zje­dol viac, ako si na­ozaj zje­dol a nez­ješ tak ne­zdra­vého jedla viac, ako by si chcel.

 

A ne­za­bud­nite, že jedno ne­zdravé jedlo raz za čas z vás tučnú ne­spraví, tak ako z vás ne­spraví jedno zdravé jedlo raz za čas chudú. Do­žičte si svia­točné dob­roty, ale ná­sledne znova na­beh­nite do svojho zdra­vého ste­re­otypu a všetko bude v po­riadu – vaše telo si s tým po­radí.

 

/ob­rá­zok: pi­xa­bay.com/

Komentáre