Ahoj milá ka­ma­rátka,

už dl­hší čas vi­dím tvoju usta­ros­tenú tvár.

Ne­stre­suj sa, pro­sím. Hlavne nie nad tým, čo bude. Aj keď viem, že sa mi to ľahko ho­vorí a každá to ob­čas robí.

Viem, že máš obavy.

Od­ma­lička sa nás spo­loč­nosť a ro­dina sna­žila viesť k ne­ja­kému ide­álu, ktorý by si mala spl­niť, aby tvoji ro­di­čia boli na teba pyšní.

Chcem ťa uis­tiť, že sa ne­mu­síš báť.

unsp­lash.com

Možno te­raz pi­ješ kávu a sna­žíš sa rýchlo na­učiť knižku o vý­tvar­nom umení, pre­tože v ne­do­hľade máš skúšku, a tak sa te­raz stre­su­ješ.

Ve­rím ti, že to zvlád­neš. Ver si aj ty!

Nie­kedy sa v ži­vote zby­točne stre­su­jeme. Nad tým, či sa nám po­darí do­kon­čiť školu, nájsť par­tnera, mať ro­dinu alebo za­mest­na­nie.

Ve­ľa­krát sa sna­žíme vy­rie­šiť veci, o kto­rých ne­máme ani tu­še­nie, pre­tože sme možno prí­liš mladé alebo ne­skú­sené.

Každé roz­hod­nu­tie v ži­vote ovplyvní to ďal­šie.

Každá žena má sny a snaží sa ich spl­niť alebo mi­ni­málne k nim pri­blí­žiť.

pe­xels.com

Ne­boj sa, mám ich aj ja . A tiež nie­kedy vá­ham či je toto to správne alebo ne­správne roz­hod­nu­tie.

Dô­ve­ru­jem svo­jej in­tu­ícii, pre­tože my ženy máme su­per vy­vi­nuté po­city a tie ne­zvyknú kla­mať.

Vieme vy­cí­tiť si­tu­áciu.

A tak milá ka­ma­rátka zhl­boka sa na­dýchni a vy­dýchni.

Usmej sa, pre­tože ťa čaká ešte veľa skú­šok, no aj veľa oce­není.

Jed­ného dňa, keď sa po­zrieš späť, si po­vieš : „Zvládla som to!

„Ešte ne­viem, kto bu­dem, ale nie­kto to bude ur­čite“-ano­nym

Komentáre