Ahojte,

ak ste za­čali pra­vi­delne cvi­čiť, mys­lieť na do­pĺňa­nie pro­te­ínu je pre vás priam po­vin­nosť (a nie, nie je to ur­čite iba vý­sada mu­žov). Na pro­teín by ne­mali za­bú­dať ani ženy, hoci ho ur­čite ne­budú po­tre­bo­vať v ta­kom množ­stve ako muži. Ak sa strá­cate v množ­stve po­núk pro­te­íno­vých do­pl­n­kov, ktoré mo­men­tálne trh po­núka, pri­ná­šam malú po­môcku:

 

Sr­vát­kový pro­teín

Vý­hody: rýchlo sa vstre­báva, je ex­tra vhodný po cvi­čení. Ako plus dá­vam aj množ­stvo rôz­nych prí­chutí.

Ne­vý­hody: Nie je vhodný pre ľudí cit­li­vých na lak­tózu a sle­dujte zlo­že­nie, aby ne­ob­sa­ho­val rôzne nech­cené prí­sady.

Va­ječný pro­teín

Vý­hody: ob­sa­huje množ­stvo vi­ta­mí­nov a mi­ne­rá­lov. Má po­stupné vstre­bá­va­nie, čím je vhodný ke­dy­koľ­vek v prie­behu dňa.

Ne­vý­hody: Nie je veľmi vhodný pre aler­gi­kov a ľudí cit­li­vých na va­jíčka.

Ka­ze­ínový pro­teín

Vý­hody: Po­mal­šie vstre­bá­va­nie, vhodný pred spa­ním.

Ne­vý­hody: Kvôli po­mal­šiemu vstre­bá­va­niu nie je vhodný ih­neď po cvi­čení.

Só­jový pro­teín

Vý­hody: Môže byť pros­pešný pri po­sil­ňo­vaní imu­nity a kostí.

Ne­vý­hody: Môže vám roz­há­dzať hor­mo­nálny sys­tém a treba si dá­vať po­zor, aby ne­bol vy­rá­baný z mo­di­fi­ko­va­nej sóje. Sója býva aj čas­tým sil­ným aler­gé­nom.

Ry­žový pro­teín

Vý­hody: Je su­per kom­bi­ná­ciou kom­plex­ných sa­cha­ri­dov, vlák­niny a vi­ta­mí­nov sku­piny B. Je vhodný aj pre aler­gi­kov.

Ne­vý­hody: Chýba mu ob­sah nie­kto­rých ami­no­ky­se­lín.

Ko­nopný pro­teín

Vý­hody: Je po­va­žo­vaný pre ob­sah ži­vín za „su­per po­tra­vinu“. Ob­sa­huje celý kom­plex ami­no­ky­se­lín, vlák­ninu a je vhodný aj pre aler­gi­kov.

Ne­vý­hody: Ne­vý­ho­dou pri ňom je po­mer ob­sah ba­le­nia vs. cena.

Hráš­kový pro­teín

Vý­hody: Vhodný pre aler­gi­kov a je ľahký na strá­ve­nie.

Ne­vý­hody: Chý­bajú mu dô­le­žité ami­no­ky­se­liny.

 

Ja mo­men­tálne po­u­ží­vam pro­te­ínové prášky od Kom­pavy, s kto­rými som viac ako spo­kojná. Čo na nich oce­ňu­jem je hlavne zlo­že­nie – žiadne syn­te­tické arómy, cukry a sla­didlá, ani sója (nie som veľký zás­tanca uží­va­nia só­jo­vých do­pl­n­kov, ani só­jo­vého mlieka, je­diné čo zo sóje je­dá­vam je Tofu syr, ne­vy­rá­baný z mo­di­fi­ko­va­nej sóje. Aj ten je­dá­vam iba spo­ra­dicky, asi tak dva krát do me­siaca.). Ďal­ším plu­som je su­per chuť, ľahká strá­vi­teľ­nosť a ur­čite aj to, že ide o náš slo­ven­ský vý­ro­bok.

Pro­tein Fit 80 si dá­vam po cvi­čení vo forme „šejku“ (pri­čom si po­tom dá­vam ešte aj nor­málne jedlo, ni­kdy ne­fun­gu­jem iba čisto na pro­te­íne) a Well­ness pro­tein si dá­vam často na ra­ňajky, v kom­bi­ná­cii s cot­tage sy­rom, alebo bie­lym jo­gur­tom, po­hán­ko­vými vloč­kami, ľa­no­vými se­mien­kami, hro­zien­kami a orieš­kami.

Ktoré pro­te­íny máte naj­rad­šej vy? Máte ne­jaké ob­ľú­bené, prí­padne s nie­kto­rým zlé skú­se­nosti? Ak sa vám bude chcieť, po­deľte sa o svoje ná­zory v ko­men­tá­roch pod člán­kom.

V ďal­šom článku by som vám chcela od­po­ru­čiť ešte dva ich su­per pro­dukty, ktoré po­u­ží­vam.

Pekný ví­kend 🙂

Komentáre