Starý známy de­tox! Každá z nás už ne­jaký vy­skú­šala a mys­lela si ako dobre uro­bila nie­len svo­jej mysli, ale aj svojmu telu. V ko­neč­nom dô­sledku je to hlú­posť a my ti uká­žeme prečo je tomu tak. 

Ne­je­den­krát si každá z nás po­ve­dala, že po­tre­buje pre­čis­tiť or­ga­niz­mus a mala by za­ra­diť de­tox pre zlep­še­nie svojho zdra­via. Av­šak tu na­rá­žame na prob­lém, pre­tože je to ab­so­lútna strata času. Nie­len, že ti to nič nedá, ale ti tento zá­zračný de­tox môže aj uš­ko­diť. Preto dva­krát me­raj a raz stri­haj. Na­miesto toho aby si spô­so­bo­vala ta­kýto šok pre telo skús nájsť pre seba ten dl­ho­dobo udr­ža­teľný ži­votný štýl, ktorý tvoje telo ocení 100-krát viac.

Len te­kutá strava

Nič nové pod sln­kom. De­tox je pre­važne za­lo­žený na te­ku­tej forme stravy. či už ho­vo­ríme o šťa­vách, smo­ot­hie, po­liev­kach, ale aj do­konca čis­tej vode. Práve tá je u nie­kto­rých žien ob­ľú­bená. Nič ne­jesť, len piť 5+ lit­rov vody za deň v ča­so­vom úseku 1-2 týždne.

Stále sa pý­taš: „Čo je na tom zle?“ Asi to, že svojmu telu ne­dá­vaš žiadnu vý­živu a sna­žíš sa fun­go­vať viac ak­tívne. V ko­neč­nom dô­sledku bu­deš len veľmi vy­čer­paná. Ak si mys­líš, že za ten je­den alebo dva týždne si schudla tuk asi ťa skla­meme. Je to len voda, ktorá ti od­išla z tela a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou všetko čo si zho­dila na­be­rieš aj späť+ možno ešte ne­jaké to ki­lečko na­viac.

zdroj: www.unsp­lash.com

Ob­ličky v ne­bez­pečí

Dô­sled­kom tejto te­ku­tej stravy, o kto­rej si mys­lia ženy, že je pre ne pros­pešná je aj prí­lišná zá­ťaž ob­li­čiek. Pred­tým ako si za­čala de­to­xi­ko­vať svoj or­ga­niz­mus si koľko denne pri­jala te­ku­tín? Asi nie toľko čo te­raz, preto aj tvoje ob­ličky mu­sia vy­na­lo­žiť väč­šie úsi­lie na spra­co­va­nie toľ­kého množ­stva vody. V nie­kto­rých prí­pa­doch to môže skon­čiť aj ob­lič­ko­vými ka­meňmi, čo nie je dva­krát prí­jemná si­tu­ácia.

De­to­xi­kuj ak ne­máš pe­čeň a ob­ličky

Presne to je to, čo mnohé ženy ne­ve­dia. Každé telo má or­gány, ktoré ho zba­vujú to­xí­nov. Sú nimi ob­ličky a pe­čeň. Keby ich ne­máš, vtedy sa mô­žeš za­mýš­ľať nad mož­nou de­to­xi­ká­ciou or­ga­nizmu, ale načo si odo­pie­rať zdravé a chutné jedlo, keď máš na to „sví lidi“?

zdroj: www.unsp­lash.com

Málo vý­živný je­dál­ni­ček

Ide to ruka v ruke! Pri de­to­xi­ká­cií sa za­me­ria­vame na nad­merný prí­jem štiav, ktoré sú plné sa­cha­ri­dov a cuk­rov. Nie, te­raz ne­ho­vo­rím, že ovo­cie ne­pri­jí­maj, lebo z neho pri­be­rieš. Len mi po­vedz kde si ne­chala biel­ko­viny, tuky a vlák­ninu? Ak si chceš však uro­biť smo­ot­hie, ktoré bude plne vy­ba­vené všet­kými mak­ro­nut­rientmi, ne­za­budni pri­dať pro­te­ínový prá­šok alebo tva­roh, tuky do­beh­neš ore­cho­vým mas­lom či avo­ká­dom a vlák­ninu v práš­ko­vej alebo ze­le­ni­no­vej forme.

Komentáre