Ra­ňaj­ku­ješ? Alebo pat­ríš me­dzi ľudí, ktorí svoje prvé jedlo uvi­dia na obed?

Pre mňa sú ra­ňajky ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou dňa. Jedlo je to prvé, na čo mys­lím, keď sa ráno zo­bu­dím a ne­viem si pred­sta­viť, že by som z domu vy­šla hladná. Sú tým správ­nym zá­kla­dom do dňa.

Ov­sené vločky pat­ria me­dzi moje ob­ľú­bené, pre­tože mi do­dajú ener­giu na dl­hší čas. Je to tým, že ob­sa­hujú vyš­šie per­cento po­ly­sa­cha­ri­dov ( 60% ) a nízky ob­sah jed­no­du­chých cuk­rov ( 1%). Me­dzi ich ďal­šie po­zi­tíva patrí vy­soký ob­sah vlák­niny ( až 10%) , ktorá ti na­kopne me­ta­bo­liz­mus. Nízky ob­sah tu­kovpo­merne vy­soké per­cento biel­ko­vín ( 15%) ti za­ru­čia, že ov­sené vločky sú tou správ­nou voľ­bou za vy­sní­va­nou po­sta­vou. Ok­rem ich vý­bor­nej nut­rič­nej hod­noty ob­sa­hujú množ­stvo vi­ta­mí­nov – hlavne zo sku­piny vi­ta­mí­nov B, vi­ta­mín E a K a tiež aj mi­ne­rá­lov – váp­nik, fos­for, meď, že­lezo, dras­lík, hor­čík a zi­nok.

A keďže väč­šina ľudí si pri po­mys­lení na to, žeby mala za­čí­nať deň s ov­se­nou ka­šou pred­staví úplne ne­pri­ja­teľnú chuť a kon­zis­ten­ciu jedla asi ako ce­ment, roz­hodla som sa ti pred­sta­viť moje ove­rené va­rianty, ako sa dajú ov­sené vločky chutne pri­pra­viť.

Ba­ná­nová ov­sená kaša s ara­ši­do­vým mas­lom

Bu­deš po­tre­bo­vať : 1 po­hár mlieka, 3 ly­žice jem­ných ov­se­ných vlo­čiek, ly­žičku ara­ši­do­vého masla, ba­nán, na vrch rôzne ore­chy (podľa chuti)

Do ma­lého hr­nca si dáš zo­hriať mlieko, do kto­rého pri­dáš ov­sené vločky, ly­žicu ara­ši­do­vého masla a roz­mi­xo­vaný ( po­pu­čený ) ba­nán, ne­cháš to po­va­riť až do zhust­nu­tia (cca 8 mi­nút).  NE­ZA­BUDNI MIE­ŠAŤ, lebo ti pri­horí. Na vrch kaše si podľa vlast­nej chuti mô­žeš po­sy­pať ore­chy ( ja zvyk­nem dať ara­šidy alebo kešu ) a po­kiaľ ob­ľu­bu­ješ slad­šie jedlá, po­kojne si ju ešte po­lej ly­žič­kou medu.

banana+oatmeal1

www.co­okingc­lassy.com

Ov­sená kaša s ja­bl­kami, ško­ri­cou a me­dom

Bu­deš po­tre­bo­vať: 1 po­hár mlieka, 3 ly­žice jem­ných ov­se­ných vlo­čiek, ja­blko, ly­žicu medu, 1/2 ly­žičky ško­rice, su­šené hro­zienka na po­sy­pa­nie

Po­stup príp­ravy kaše je veľmi po­dobný. Ja­blko si na­krá­jaj na malé kocky. V ma­lom hr­nci si ohre­ješ mlieko, do kto­rého pri­dá­vaš ov­sené vločky, ja­blko, ško­ricu a ly­žicu medu. Ne­cháš to va­riť, kým kaša nez­hustne (sa­moz­rejme za sú­čas­ného mie­ša­nia). Na vrch kaše od­po­rú­čam pri­dať hro­zienka, ktoré je možné za­mie­šať aj po­čas va­re­nia do kaše.

apple-pecan-oatmeal-500x332

ez­ra­pound­cake.com

Biely jo­gurt s ov­se­nými vloč­kami a ovo­cím

Ak ráno ne­máš do­sta­tok času na príp­ravu kaše, bude táto kom­bi­ná­cia tou pra­vou pre teba. Po­tre­bo­vať bu­deš ke­lí­mok bie­leho jo­gurtu, 2 ly­žice jem­ných ov­se­ných vlo­čiek a ovo­cie podľa se­zóny alebo chuti. Od­po­rú­čam ti vy­skú­šať kombo jo­gurt, vločky a ba­nán-kiwi-hrozno. V let­nom ob­dobí kedy sú záh­rady plné les­ného ovo­cia je skvelé si na­mie­šať ja­hody s rí­bez­ľami a ma­li­nami.

Fruit-Yogurt-Oats-Breakfast-Pots_002

my­fus­sy­ea­ter.com

Tip na zá­ver:

Už si si skú­šala pri­pra­viť vlastné Müsli ?

Stačí ak si na­kú­piš ba­le­nie ov­se­ných vlo­čiek, su­šené ovo­cie ( su­šené ba­nány, hro­zienka, ana­nás alebo pa­pája), ne­jaké ore­chy (kešu, lies­kové ore­chy) a podľa chuti mô­žeš pri­dať aj na­se­kanú horkú čo­ko­ládu, celé to zmie­šaš a ho­tovo. Takto do­predu pri­pra­venú zmes ur­čite oce­níš, ak sa bu­deš nie­kde veľmi po­náh­ľať a príp­rava jedla ti za­be­rie ma­xi­málne pol mi­núty.

Komentáre