Mo­zog in­tro­verta a mo­zog ex­tro­verta pra­cujú od­lišne. Ak aj vy máte v svo­jom okolí ne­ja­kého ka­ma­ráta – in­tro­verta, tieto pra­vidlá vám po­môžu lep­šie ho po­cho­piť.

In­tro­verti sú často spo­loč­nos­ťou od­mie­taní, a to len pre to, že sú tro­chu iní. Od­li­šujú sa. Vy­čnie­vajú z radu. Tak­tiež, oproti ex­tro­ver­tom, ich mo­zog fun­guje ináč. Majú svoje po­treby, ktoré možno spo­lo­čen­skí ľu­dia ni­kdy ne­po­cho­pia. No na­priek tomu aj in­tro­verti po­tre­bujú pria­te­ľov. Pria­teľ­stvo s ta­kýmto člo­ve­kom však nie je presne také, aké by ste možno oča­ká­vali. Práve preto by ste mali mať na pa­mäti tieto pra­vidlá, ktoré vám po­môžu va­šich pria­te­ľov – in­tro­ver­tov lep­šie po­cho­piť.

Keď chcete in­tro­verta lep­šie spoz­nať, ho­vorte s ním osa­mote

Ak chcete, aby in­tro­vert zmi­zol, str­čte ho do veľ­kej sku­piny ľudí. Po­stupne ustúpi do po­za­dia a o malú chvíľu sa môže zdať, akoby tam ani ne­bol. Na­opak, ak je in­tro­vert sám, je to už o inom. In­tro­ver­tom sa v in­tím­nom pro­stredí na­ozaj veľmi darí a radi sa roz­ho­vo­ria o zmys­lu­pl­ných té­mach. In­tro­verti to­tiž chcú zdie­ľať svoje myš­lienky a ho­vo­riť au­ten­ticky o ve­ciach, na kto­rých zá­leží. Ak ich chcete bliž­šie spoz­nať, ho­vorte s nimi rad­šej osa­mote.

Ne­po­zý­vajte ďal­ších ľudí

Ak sa s in­tro­ver­tom do­hod­nete, že niečo pod­nik­nete iba vy dvaja, ni­kdy na ta­kúto uda­losť ne­po­zý­vajte aj ďal­ších ľudí. Pre in­tro­verta nie je nič hor­šie, než byť  ďal­ším tie­ňom v sku­pine pl­nej ex­tro­ver­tov. In­tro­verti majú len úzky okruh pria­te­ľov, no tým na­dov­šetko dô­ve­rujú. Ak ste v tom kruhu aj vy, zna­mená to, že ste pre in­tro­verta špe­ciálni. Ešte raz, ni­kdy teda ne­po­zý­vajte iných ľudí. As­poň nie bez toho, aby ste sa ho najprv opý­tali alebo mu to ozná­mili, aby mal čas psy­chicky sa na to pri­pra­viť.

zdroj: pe­xels.com

Aj krátka zmys­lu­plná kon­ver­zá­cia je lep­šia, než ho­di­nové tá­ra­nie

Ako sa v sku­toč­nosti máte? Ako sa v sku­toč­nosti cí­tite? Nad čím na­ozaj roz­mýš­ľate? In­tro­ver­tov viac zau­jíma vý­voj myš­lie­nok či hod­noty. Takže na­miesto oby­čaj­ného “mám sa dobre” skúste roz­prá­vať o tom, čo vás v sku­toč­nosti trápi, prečo ste mo­men­tálne šťastní, alebo sa za­mys­lite nad tým, čo je va­ším osu­dom. In­tro­ver­tov viac zau­jíma, čo sa deje vo vnútri vás, než tá­ra­nie okolo toho.

 

 

Ti­cho zna­mená, že niečo spra­co­vá­vajú

Ak sa in­tro­vert ná­ho­dou upro­stred kon­ver­zá­cie od­mlčí a je chvíľu ti­cho, je to prav­de­po­dobne kvôli tomu, že pre­mýšľa, čo ste práve po­ve­dali. Dajte im pries­tor, nech si zhro­maž­dia svoje myš­lienky. In­tro­verti rad­šej najprv mys­lia a až po­tom roz­prá­vajú.

Aj in­tro­verti však radi roz­prá­vajú

Ľu­dia si mys­lia, že in­tro­verti sú utia­hnutí a ne­zná­šajú keď mu­sia niečo po­ve­dať. Sa­moz­rejme, to vô­bec nie je pravda. In­tro­verti do­kážu byť vý­borní po­slu­cháči, no aj na­priek tomu radi roz­prá­vajú. Bo­hu­žiaľ ľu­dia si toto ich ml­ča­nie môžu vy­svet­liť ako sig­nál toho, že majú stále ho­vo­riť a ne­pres­tať. Uis­tite sa, že aj váš ka­ma­rát in­tro­vert do­stane vlastný pries­tor, kde sa môže pre­ja­viť.

Ne­na­píšu alebo ne­za­vo­lajú tak často ako ex­tro­verti

Možno vám ne­za­vo­lajú alebo ne­na­píšu tak často ako vaši ex­tro­ver­tnejší ka­ma­ráti, no to ne­zna­mená, že na vás ne­mys­lia. Práve na­opak, v sku­toč­nosti možno na vás mys­lia ne­us­tále. Ale ve­dia, že čo­skoro vás znovu uvi­dia a rad­šej to všetko do­behnú, keď sa s vami stretnú osobne.

zdroj: unsp­lash.com

Ak vám hneď ne­od­po­ve­dia, ne­zna­mená to, že vás ne­majú radi

Te­raz sme v tro­chu inej si­tu­ácii. Pred­stavte si, že už si s in­tro­ver­tom pí­šete, no on vám hneď ne­od­po­vie. Nie je to kvôli tomu, že vás ne­ná­vidí. Ako už bolo spo­me­nuté, in­tro­verti najprv roz­mýš­ľajú a až tak ko­najú. Alebo je možné, že mo­men­tálne ne­majú na ľudí ná­ladu a tak sa od nich “od­po­jili”.

Keď sa nie­kam chys­táte, dajte im čas, aby sa men­tálne pri­pra­vili

Spon­tán­nosť môže byť nie­kedy na­ozaj zá­bavná, to sa musí uznať. Ale vše­obecné pra­vidlo ho­vorí o tom, aby ste ne­ča­kali, že in­tro­verti budú pri­pra­vení do 10 mi­nút. Po­tre­bujú to­tiž čas, aby sa men­tálne pri­pra­vili na spo­lo­čen­ský ži­vot.

Ne­choďte do ich domu/ izby bez po­zva­nia

Ako­koľ­vek vás môže mať in­tro­vert rád, ni­kdy ne­v­stu­pujte do ich domu či izby bez po­zva­nia alebo bez ich ve­do­mia. Je to to­tiž ich te­ri­tó­rium, ich po­svätné miesto, v kto­rom sa do­bí­jajú po alebo pred ná­roč­ným dňom.

Aj keď sa včera ve­čer v bare ba­vili, ne­zna­mená to, že budú chieť ísť aj dnes

Aj keď ste nie­kde s in­tro­ver­tom a on sa dobre baví, po is­tom čase musí ísť do­mov, aby sa znova do­bil. Je to kvôli tomu, že mo­zog in­tro­verta pra­cuje a vníma veci tro­chu inak ako mo­zog ex­tro­verta. Byť v spo­loč­nosti pre nich nie je až taký druh re­laxu. Do­prajte im teda tro­chu viac času me­dzi všet­kými ak­ci­ami.

Ak tvr­dia, že chcú zo­stať doma, na­ozaj chcú zo­stať doma

Každý in­tro­vert po­tre­buje raz za čas tro­chu sa­moty. Chvíľu, ktorú by mo­hol strá­viť len sám so se­bou. Sa­mota je pre nich to­tiž vzduch, ktorý dý­chajú. Preto ak tvr­dia, že chcú zo­stať doma, na­ozaj chcú zo­stať doma.

102

Komentáre