V po­sle­dom čase z kaž­dej strany vní­mam tlak na ženy, ktoré sú ne­za­dané. Vi­dím články, ktoré majú ženy po roz­chode ute­šiť, mo­ti­vo­vať a v ne­po­sled­nom rade články, ktoré ra­dia že­nám, že si majú nájsť chlapa. Ja viem, člo­vek je tvor spo­lo­čen­ský, je pre neho lep­šie s nie­kým tvo­riť pár… ale je to na­ozaj nutné? Ská­kať z jed­ného vzťahu do dru­hého len preto, aby si bola vo vzťahu? Čo tak trošku vy­užiť ten čas bez vzťahu len pre seba?

Pri mo­jom bráz­dení in­ter­ne­tom som na­ra­zila na niečo, čo ma na­ozaj zau­jalo. Značka Fred And Far pred­sta­vila svoj nový kú­sok. Je ním prs­teň s náz­vom The Self Love Pinky Ring. Tento prs­teň je jed­no­du­chý, ele­gantný a mo­derný. Ok­rem toho, že di­zajn sa tvor­com na­ozaj vy­da­ril, prs­teň má sym­bo­li­zo­vať se­ba­lásku. Tento prs­teň si na­šiel fa­nú­ši­kov aj me­dzi ce­leb­ri­tami, ako Lucy Hale a Am­ber Hose. Keď klik­neš na ins­ta­gram tejto značky zis­tíš, že fa­nú­ši­čiek je tam na­ozaj veľa.

A čo bolo vlastne cie­ľom pre vy­tvo­re­nie ta­ké­hoto prs­teňa? Prečo si ho ženy vo veľ­kom ku­pujú? Pre­tože je to zás­nubný prs­teň, kto­rým sľu­bujú sami sebe je­den veľký zá­vä­zok – mi­lo­vať samú seba. Tento prs­teň im bude ich zá­vä­zok den­no­denne pri­po­mí­nať, či budú slo­bodné alebo za­dané. Mu­síš si pa­mä­tať, že ni­kto ťa ni­kdy ne­bude tak mi­lo­vať, ako mô­žeš ty mi­lo­vať sama seba.

Je na­ozaj krásny 🙂 len škoda, že jeho do­voz je rov­nako drahý ako jeho cena…

ti­tulná foto: eli­te­daily.com

Komentáre