Ni­kdy som ne­mala po­cho­pe­nie pre ženy dob­ro­voľne ostá­va­júce vo vzťa­hoch s mužmi,  ktorí si ich ne­vá­žili, sna­žili sa kú­piť si ich dra­hými darmi, po­ni­žo­vali ich, tý­rali, alebo iným spô­so­bom zne­hod­no­co­vali. Ne­od­su­dzo­vala som ich, ale ne­ro­zu­mela som im.

Prečo to ženy ro­bia? Boja sa opus­tiť muža kvôli stra­chu zo sa­moty? Ne­do­kážu po­ve­dať svoj ná­zor, lebo sa obá­vajú vý­sme­chu? Ostá­vajú vo vzťa­hoch bez na­pl­ne­nia len kvôli oča­ká­va­niam oko­lia?

foto: pi­xa­bay.com

V dneš­nom svete máš ur­čite aj Ty vo svo­jom okolí ženy, ktoré nie sú vo vzťa­hoch šťastné a spo­kojné. Ne­dos­tá­vajú to, čo vo vzťahu od muža vy­ža­dujú. A pri­tom to nie sú žiadne nadš­tan­dardné po­žia­davky. Väč­šina z nich túži po úpri­mnej láske, pria­teľ­skom po­cho­pení, váš­ni­vom mi­lo­vaní. Zá­klad kaž­dého zdra­vého vzťahu. Iste, ženy po­tre­bujú od par­tnera aj tro­chu po­zor­nosti, nehy, ob­čas si rady vy­po­čujú kom­pli­ment a ne­po­hŕdnu ani kvetmi po prí­chode z práce. Dobre však ve­dia, čo je pod­sta­tou správ­neho vzťahu.

Mnohé ženy ostá­vajú vo vzťa­hoch aj na­priek tomu, že v nich tieto zá­kladné in­gre­dien­cie chý­bajú. Obavy zo sa­moty či po­cit ne­dos­ta­toč­nosti ich pri­vá­dzajú k tomu, že rad­šej ostá­vajú v ne­na­pl­ne­ných vzťa­hoch. Ná­sled­kom toho sa z nich stá­vajú ženy, ktoré sú od­sú­vané za pivo, ka­ma­rá­tov, prácu, ro­di­čov. Je od nich vy­ža­do­vané mnoho, no ony do­stá­vajú len veľmi málo. Mu­sia byť však aj na­priek tomu do­sta­točne re­pre­zen­ta­tívne pred ka­ma­rátmi, do­ko­nalé mi­lenky v po­steli, skvelé ku­chárky v ku­chyni.

Na­miesto toho, aby ženy ostá­vali v ta­kýchto vzťa­hoch  by si však mali uve­do­miť svoju hod­notu a na zá­klade nej nájsť správ­neho par­tnera pre ži­vot.

foto: pi­xa­bay.com

Žena, ktorá si je ve­domá svo­jej hod­noty ni­kdy ne­os­táva vo vzťahu, ktorý jej viac be­rie ako dáva. Lebo aj keď je láska o dá­vaní, je pri­ro­dzené, že láska sa musí as­poň z časti aj vrá­tiť. To, čo drží väč­šinu žen­skej po­pu­lá­cie je túžba ne­cí­tiť sa sama. Para­doxne sa však práve tieto ženy cí­tia osa­me­lej­šie ako tie ne­za­dané.

Žena, ktorá si uve­do­muje jej hod­notu ni­kdy ne­do­volí, aby bola zne­uží­vaná.

Žena, ktorá si uve­do­muje jej hod­notu ni­kdy ne­do­volí, aby bola tý­raná.

Žena, ktorá si uve­do­muje jej hod­notu ni­kdy ne­bude len sprí­jem­ne­ním voľ­ného času.

Žena uve­do­mu­júca si jej hod­notu je tá, ktorá ne­bude ostá­vať v ne­fun­gu­jú­com vzťahu len preto, aby cí­tila voči os­tat­ným do­sta­točná.

Komentáre