Každý deň sme bom­bar­do­vaní re­kla­mami, ktoré nám tvr­dia, ako do­ká­žeme schud­núť 5, 10 či 15 kíl za me­siac.

Ak sa blíži dô­le­žité rande, stre­távka, svadba alebo iná dô­le­žitá uda­losť, je ľahké pod­ľa­hnúť ta­ké­muto po­ku­še­niu. No koľko mô­žeš re­álne schud­núť tak, aby to bolo zdravé a aby to aj re­álne vy­dr­žalo?

Ne­bu­dem to na­ťa­ho­vať, za me­siac mô­žeš schud­núť 4 až 5 kíl, ak pôj­deš striktne. Kilo te­les­ného tuku je pri­bližne 7000 ka­ló­rií. To zna­mená, že aby si schudla jedno kilo za týž­deň, po­tre­bu­ješ každý deň de­fi­cit 1000 ka­ló­rií. Zna­mená to, že mu­síš zjesť o 1000 ka­ló­rií me­nej ako vy­dáš, resp. vy­dať o 1000 ka­ló­rií viac, než bežne.

Na prvý po­hľad to znie ná­ročne, no ak vy­ra­díš všetky slad­kosti a po­dobné ne­zdravé hlú­posti, vô­bec to ne­bude prob­lém.

zdroj: Photo by Pablo Mer­chán Mon­tes on Unsp­lash.com

Takže schud­núť mô­žeš v ku­chyni alebo vo fitku. Ide­álne však v oboch na­raz. Cvi­čiť by si mala 5-6 krát týž­denne. Tu je jed­no­du­chý pre­hľad, koľko pri­bližne spá­liš pri jed­not­li­vých ak­ti­vi­tách.

20 mi­nút behu: 229 ka­ló­rií

30 mi­nút plá­va­nia: 189 ka­ló­rií

30 mi­nút kick­boxu: 357 ka­ló­rií

Takže jedz me­nej, hýb sa viac a čo­skoro ru­čička po­klesne. 10 kíl me­sačne to síce ne­bude, ale as­poň do­siah­neš trvalý efekt. Ne­za­bú­daj však, že by si za deň ne­mala zjesť me­nej ako 1200 ka­ló­rií.

Komentáre