Pa­mä­tám si na Via­noce, keď som bola ešte ma­lým diev­čat­kom. Dia­met­rálne sa lí­šia od tých, ktoré pre­ží­vam te­raz. Tieto sviatky sa to­tiž me­nia z roka na rok bez toho, aby sme si to vô­bec uve­do­mo­vali. Nie­ktorí z nás však tie zmeny vní­majú in­ten­zív­nej­šie ako iní, a preto sa ich roz­hodli za­chy­tiť v nie­koľ­kých ob­ráz­koch.

Koľko iró­nie a pravdy v nich náj­deš?

#1 Naj­lep­šie per­níky sú predsa tie, ktoré na­pe­čie tvoja mama. Prečo asi?! 


#2 Koľko ta­kých „San­tov“ máš v pria­te­ľoch Ty?!

#3 A čo si nájdu pod strom­če­kom tvoje „ho­lúbky“? 

#4 „Gule, sviečky, mašle… Dajte mi všetko, čo máte. A hlavne nech to svieti. Chcem veľa ma­lých sve­tie­lok!!!“ 

#5 Keď chceš kaž­dému niečo po­da­ro­vať, ale nech­ceš mi­núť veľa pe­ňazí…

#6 Všetci máme svoje ta­jom­stvá. Nie­ktorí sa však za nich ne­mu­sia han­biť…

#7 „A mám dosť tých po­no­žiek?“ 

#8 Keď si „ka­pi­tán“, tak žiarli na teba ešte aj via­nočný strom­ček. 

#9 Zimné ra­do­vánky sú pre kaž­dého. Tak na to ne­za­bú­daj. 

#10 Kre­a­ti­vita vo via­noč­nej vý­zdobe ne­smie chý­bať. 

#11 Vždy dodr­žuj via­nočné tra­dí­cie. Kde­koľ­vek na svete. 

#12 Takže ŠŤASTNÉ a VE­SELÉ všet­kým! 

Zroj: www.rd.com

Komentáre