Kto po­ve­dal, že via­nočná vý­zdoba musí byť veľ­ko­lepá a ohro­mo­vať všet­kých na­okolo?! No predsa ni­kto! Veď v jed­no­du­chosti je krása. A na­sle­du­júce fo­to­gra­fie len do­sved­čujú, že mi­ni­ma­liz­mus robí z vecí uni­kát. 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (17)
zdroj: bo­red­panda.com

Viac po­dob­ných fo­to­gra­fií náj­deš v na­šej ga­lé­rii. 

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre