Via­nočné po­hľad­nice. Sú­časť Via­noc, ktorá bola po­pu­lárna v čase, keď boli malí naši ro­di­čia, a ktorá je znovu po­pu­lárna v čase, keď sú malé naše deti.

Veď, kto si ešte ne­po­vzdy­chol, ne­na­klo­nil hlavu na­bok a ne­vy­dal zo seba také to „ooooj“ pri po­hľade na fo­to­gra­fiu ma­lého Santu či spin­ka­jú­cej Sne­hu­lienky v ko­šíku pod via­noč­ným strom­če­kom?! 

Vy­ro­biť však ta­kúto do­ko­nalú „sladkú“ fotku ne­musí byť vždy také jed­no­du­ché ako sa nám môže na prvý po­hľad zdať. Nie­kedy to to­tiž môže vy­ze­rať aj takto:

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: bo­red­panda.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: bo­red­panda.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (18)
zdroj: bo­red­panda.com

ĎAL­ŠIE PO­DOBNÉ FO­TO­GRA­FIE NÁJ­DEŠ V NA­ŠEJ GA­LÉ­RII

Zdroj: bo­red­panda.com

 

Komentáre