Áno, ho­vo­rím presne o tej útul­nej pre­dajni v cen­tre mesta, kde je všetko inak, ako v na­šich ob­chod­ných cen­trách. Ne­stret­neš sa s davmi ľudí, ktorí do teba udie­rajú, ani ľudí, ktorí sú upo­náh­ľaní a v ich očiach vi­díte slovo ak­cia.

Voj­dem do vnútra, kde sedí slečna v mo­jich ro­koch, usmieva sa a ja za­čí­nam mať do­jem, že sa tam ne­jakú tú chvíľu zdr­žím. Vše­tok to­var je na kope a ja ne­viem, kam sa po­zriem skôr.

Osobne nie som od­bor­ník na zdravú vý­živu, pre­tože, ako každý z nás som aj ja gur­mán a viem si po­chut­nať na dob­rom jedle. Ale na dru­hej strane si mu­síme po­ve­dať pravdu, že jedlo v na­šich ob­cho­doch a na na­šich ta­nie­roch už nie je to čo bý­valo.

Čím ďa­lej, tým viac, jedlá ob­sa­hujú umelé sla­didlá, ne­zdravé tuky, che­mické látky a far­bivá, ktoré nášmu zdra­viu ne­pro­spie­vajú. Či chceme, alebo nie, ne­vyh­neme sa tomu. Ur­čite moje roz­hod­nu­tie nie je o tom, že som pre­stala jesť. Ale o tom, že som sa roz­hodla po­môcť môjmu or­ga­nizmu po­mo­cou vi­ta­mí­nov a zau­jí­ma­vých vecí, ktoré som v tejto pre­dajni ob­ja­vila a ktoré ti sa­moz­rejme chcem pred­sta­viť.

V hlav­nej úlohe TUK. Ur­čite každá z Vás pre­čí­tala ti­síce člán­kov o tom, že je naj­lep­šie piecť na ko­ko­so­vom oleji, že re­pkový olej je lepší ako sl­neč­ni­cový a že ša­lát, by sme si mali po­kvap­kať oli­vo­vým ole­jom. O tom je veľa dis­ku­sií, ale roz­mýš­ľala si aj nad tým, že by si si dala olej iba tak ráno na ly­žicu a vy­pila ho ? Znie to asi tro­cha čudne, ale je to vi­ta­mí­nová bomba, ktorá do­káže vy­pla­viť z tela ko­pec škod­li­vých lá­tok a chráni nás pred rôz­nymi ocho­re­niami.pexels-photo-127713foto: pe­xels.com

Mrk­vový olej – zlep­šuje zrak, pô­sobí po­zi­tívne na rast vla­sov, po­máha pri kož­ných cho­ro­bách a osla­bení or­ga­nizmu.

Olej z čier­nej rasce – na­po­máha re­ge­ne­rá­cií kož­ných bu­niek, sťa­huje póry (áno presne tie ška­redé malé bodky na nose), po­sil­ňuje imu­nitný sys­tém, je vhodný pri aler­giách, urých­ľuje ho­je­nie rán.

Ama­ran­tový olej – Chráni a de­to­xi­kuje pleť, hyd­ra­tuje a zvláč­ňuje po­kožku, zni­žuje svr­be­nie pri uš­tip­nutí hmyzu a lieči her­pes.

Sa­moz­rejme je ich na trhu oveľa viac, ale nás práve zau­jíma to, čo za­pô­sobí na naše zdra­vie a do­po­môže nám ku kraj­ším nech­tom, vla­som a skrášli našu pleť.

De­tox. Áno po­ču­ješ správne poďme si dať de­tox. Moja rada ne­spo­číva v hla­dovke, ale chcela by som ti po­ve­dať o zá­zraku me­nom kre­me­li­nový prá­šok. Kre­me­lina je sypký prá­šok (hor­nina), ktorá sa ľahko štiepi a skladá sa zo zvyš­kov dia­to­mov a má ši­rokú škálu po­u­ži­tia. Uží­vaš 1 ly­žicu denne, roz­mie­šanú v po­háre vody. No už o pár dní bu­deš prek­va­pená, čo s tvo­jím te­lom tento prá­šok do­ká­zal.

Už po pr­vom užití ti z tela od­plaví ne­žia­duce bak­té­rie, ktoré sa v tele ukla­dajú. Sú to na­prí­klad: huby, plesne, pa­ra­zity, ví­rusy a ťažké kovy. Ani si ne­vieš pred­sta­viť koľko ich v tele máš…… Tento pro­ces sa spustí už po pr­vom užití a k tomu všet­kému ti vy­živí vlasy, nechty, po­kožku a imu­nitný sys­tém. Ho­tový zá­zrak,
uznaj sama.
pexels-photo-238302foto: pe­xels.com

Dú­fam, že dáš na moju radu a hneď zaj­tra pôj­deš nav­ští­viť tú malú pre­dajňu, ktorú zvyk­neš ob­chá­dzať a ur­čite ti tá milá slečna, alebo milý pán po­radí s tým, čo hľa­dáš a po­môže ti s tvo­jím prob­lé­mom. Skúsme niečo nové a poď do toho so mnou 🙂

Te­ším sa na to, že spo­znám ďalší zá­zrak a bu­dem sa môcť o neho s te­bou po­de­liť.

 

co­ver foto: pe­xels.com

Komentáre