Zo­vša­diaľ sa k tebe hrnú vše­možné tipy, rady, pra­vidlá či zá­sady. Čo by si mala jesť a čomu by si sa mala rad­šej vy­hý­bať? Kedy jesť, kedy ne­jesť a koľ­ko­krát za deň? Tak čomu by si mala ve­riť na­ozaj?

Vý­ber z naj­hor­ších rád o zdra­vej vý­žive

Veľmi veľ­kým omy­lom je roz­hod­nu­tie pri­jí­mať do tela len rast­linné mar­ga­ríny a vy­hý­bať sa čer­ve­nému mäsu. Mala by si ve­dieť, že čer­vené mäso má mi­mo­riadne pred­nosti – biel­ko­viny, vi­ta­míny sku­piny B a D, že­lezo či zi­nok. Rov­nako tak pri ži­vo­číš­nych tu­koch, ako maslo, ne­bola do­ká­zaná jasná sú­vis­losť ich kon­zu­má­cie so zvý­še­nou hroz­bou srd­covo-ciev­nych ocho­rení. Brav­čové mäso je naj­ne­bez­peč­nej­šie v spra­co­va­nej po­dobe – klo­básky, párky, sla­nina, rôzne úde­niny. Takže maj na pa­mäti, aby si to ne­pre­há­ňala s takto spra­co­va­nými po­tra­vi­nami.

foto: pe­xels.com

Prav­de­po­dobne naj­hor­ším prí­stu­pom v zdra­vom stra­vo­vaní je pra­vidlo všetko s mie­rou alebo aj tak zá­leží len od toho, koľko ka­ló­rií denne prij­meš a koľko ich denne spá­liš. Ne­treba to veľmi pre­há­ňať ani s ta­kou zá­sa­dou, že všetko je to iba v tvo­jej hlave!


foto: pe­xels.com

Ne­jedz už nič po šies­tej ho­dine ve­čer! Vy­raď zo svojho je­dál­nička tuky! To je iba niečo málo z ne­zvy­čaj­ných zá­sad „správ­nej vý­živy“. Na­prí­klad tieto za­vá­dza­júce prin­cípy tak aku­rát pris­pie­vajú k zdra­viu ohro­zu­jú­cej obe­zite a nad­váhe. K ďal­ším zlým ra­dám patrí – na ra­ňajky jedz ovo­cie alebo 6 drob­ných por­cií denne!


foto: pe­xels.com

Za klam­livú radu po­va­žuj ur­čite to, aby si ob­me­dzila po­tra­viny s vyš­ším ob­sa­hom tu­kov a cho­les­te­rolu ako maslo, masť, sla­ninu, čer­vené mäso, pl­no­tučné mliečne vý­robky alebo ko­ko­sový olej. Zá­sada typu – jedz ce­lo­zrnné po­tra­viny a ce­re­álne vý­robky ako ce­re­álne ty­činky, ry­žové chle­bíčky, ra­ňaj­kové ce­re­álie – tiež pre teba nie je naj­správ­nej­šou voľ­bou.


foto: pe­xels.com

Nad čím za­stáva rozum roz­um­nému člo­veku? Kon­zu­muj max. 2 -3 va­jíčka týž­denne, pre­tože ob­sa­hujú cho­les­te­rol a tým pá­dom sú pre tvoje srdce ris­kantné. Prečo ro­biť z tak zdra­viu osož­nej po­tra­viny stra­šiaka? Veď cho­les­te­rol v strave ne­zna­mená hneď zvý­šený zlý cho­les­te­rol v krvi a ani zvý­šené ri­ziko kar­di­ovas­ku­lár­nych prob­lé­mov. V prí­pade va­jí­čok ide o jednu z naj­vý­živ­nej­ších po­tra­vín vô­bec. Va­jíčka na­prí­klad ob­sa­hujú lu­teín, ktorý chráni tvoj zrak. Náj­deš v nich tiež vy­soko pros­pešný vi­ta­mín D. Tak­tiež le­ci­tín, ktorý pris­pieva k správ­nej čin­nosti ner­vo­vej sú­stavy. Pri­ro­dze­nos­ťou je kom­plex esen­ciál­nych ami­no­ky­se­lín.


foto: pe­xels.com

Komentáre