Špa­niel­ska módna značka Zara vie vždy ako tra­fiť do čier­neho a po­núk­nuť nám mód­nym šia­len­com kú­sok, ktorý proste mu­síme mať!

Ni­kto však ne­ča­kal, že sa stane toto. Kým Zara pred­sta­vila celú ko­lek­ciu, všetky oči zo­stali len na je­di­nom pro­dukte. Ins­ta­gra­mové hviezdy a módne trend­set­terky už sa pred­bie­hajú v tom, ktorá ich bude mať prvá a sú jed­no­du­cho všade.

Kú­sok, ktorý ur­čite vy­uži­ješ po­čas ce­lého leta dodá kaž­dému tvojmu out­fitu ten po­trebný ro­man­tický žen­ský ná­dych a ty sa bu­deš cí­tiť ako prin­cezná na bále. Niet sa preto čo di­viť, že sa z neho všetci tak zbláz­nili. A ako bo­nus vďaka pl­nému pod­pätku tvoje nohy ne­budú ani toľko tr­pieť ako v kla­sic­kých lo­dič­kách!

-1761761-1462653805.640x0c

To­pánky sa za­tiaľ pre­dá­vajú len v za­hra­ničí, ale za chvíľku prídu aj k nám a mô­žeme pred­po­kla­dať, že ich cena tiež ne­bude vy­soká. Takže sa máme všetci na čo te­šiť!

Zdroj: who­what­wear.co.uk

Komentáre