Cit­li­vosť ne­zna­mená sla­bosť. Týchto 6 su­per­schop­ností je toho jas­ným dô­ka­zom.

Ho­vorí sa, že ak chcete v tomto svete pre­žiť, ne­mali by ste si ľudí púš­ťať prí­liš blízko k telu. Byť cit­livý vraj nie je dobré. Tento ste­re­otyp spô­so­bil, že ne­spo­četné množ­stvo ľudí ne­do­káže po­cho­piť seba ani svoj po­ten­ciál, pre­tože na prvý po­hľad me­dzi os­tat­ných ne­za­pa­dajú. Prav­dou však je, že hy­per­sen­zi­ti­vita nie je niečo, za čo sa treba han­biť, v sku­toč­nosti je to dar. Ak aj vy pat­ríte k vy­soko cit­li­vým ľu­ďom, prav­de­po­dobne máte týchto 6 su­per­schop­ností.

Cit­liví ľu­dia sa ve­ľa­krát môžu cí­tiť frus­tro­vaní. Ne­za­pa­dajú do spo­loč­nosti a svet si ich ne­všíma, kým od nich niečo ne­pot­re­buje. Cit­li­vosť sa často za­mieňa za sla­bosť. Byť cit­livý však ne­zna­mená byť slabý. Ba na­opak, cit­li­vosť pred­sta­vuje silu. Táto sila vy­plýva zo schop­nosti byť úp­rimný k sebe a ku svetu, byť v kon­takte s vlast­nými po­citmi. A toto sú jasné dô­kazy, že vaša cit­li­vosť je vaša su­per­schop­nosť:

Sen­zor na iných ľudí

Hy­per­sen­zi­tívne osoby sú cit­livé na po­city iných ľudí. Ak po­u­ží­vate túto su­per­schop­nosť dobre, do­ká­žete ľahko a rýchlo zis­tiť na­prí­klad to, kedy je nie­kto smutný, chorý alebo ho niečo trápi, a to aj na­priek tomu, že sa to po­kúša veľmi dobre skryť.

pe­xels.com

Spra­vu­jete svoju vlastnú re­a­litu

Vi­zu­ali­zu­jete si ide­álny stav pre vašu my­seľ a vaše telo a pra­cu­jete na tom, aby ste ho do­siahli. Do­ká­žete ovplyv­ňo­vať svoje vlastné po­city, aj keď je to nie­kedy veľmi ná­ročné.

Vaša bo­lesť je vaša sila

Po­čuli ste už o tom, že naj­lepší liek na bo­lesť je bo­lesť sa­motná? Ľud­stvo po­kro­čilo tak do­predu, pre­tože vie, že bo­lesť sig­na­li­zuje veci, ktoré je po­trebné opra­viť – či už sú fy­zic­kého alebo psy­chic­kého cha­rak­teru.

Po­ná­rate sa do ra­dosti

Ako cit­livá osoba mô­žete ab­sor­bo­vať všetku ne­ga­ti­vitu sveta, ale tak­tiež do­ká­žete po­hl­tiť všetko šťas­tie, ktoré sa ukrýva okolo vás. Ab­sor­bo­vať všetku po­zi­tívnu ener­giu je pre vás ľah­šie, než pre ko­ho­koľ­vek iného.

pe­xels.com

Ste úp­rimní

Ne­pred­stie­rate, že na­vo­nok ste silní, po­kiaľ vo vnútri umie­rate. Vaša my­seľ musí byť za­jedno s re­a­li­tou, ktorú vy­kres­ľu­jete. Ste to­tiž úp­rimní a to v dneš­nej dobe po­kojne mô­žeme po­va­žo­vať za su­per­schop­nosť.

Nie ste oby­čajní

Ste ori­gi­nálni, ste iní. A vy to veľmi dobre viete. Na­stal čas, kedy by ste to mali pre­stať skrý­vať vy­užiť svoju silu na to, aby ste po­mohli zme­niť iné ži­voty k lep­šiemu.

zdroj: sim­ple­ca­pa­city

Komentáre