Aj pre teba zna­mená „cit­livá žena“ na­ivku, ktorá sa rozp­lače pri všet­kom len trošku zlo­ži­tom, smut­nom a skla­ma­nia be­rie ako vážne činy? Možno si sama cit­li­vou oso­bou, no dobre vieš, že byť „cit­li­vou“ ne­zna­mená byť sla­bou. Nie si slabá. Nie si hlúpa.

Naj­sil­nej­šie ženy sú cit­livé ženy.

Sú to tie žen­ské, ktoré samé majú ťažké dni, no vždy sú svo­jim pria­te­ľom na­blízku a ve­dia im po­ra­diť. Sú to tie žen­ské, ktoré tr­pia po­ti­chu a po­ve­dia to kaž­dému člo­veku len tak „na po­se­de­nie“. Sú múdre, vy­be­rajú si správ­nych ľudí okolo seba. Nie sú do­ko­nalé a ve­dia o tom. Aj oni ro­bia chyby, no uve­do­mujú si ich. Ve­ria ľu­ďom, av­šak po kaž­dej zlej skú­se­nosti sú opatr­nej­šie.

wall­pa­per­swide.com

Najs­lab­šou strán­kou cit­li­vej ženy sú jej po­chyb­nosti. O sebe, o dru­hých. Uva­žuje. Veľa.

Ho­vorí, že jej po­sla­ním je mi­lo­vať, mať okolo seba dob­rých ľudí a za­ží­vať. Možno si o nej ľu­dia mys­lia, že je nie­kedy až prí­liš ti­chá, za­hľa­dená, ide­a­lis­tka a cit­livá osoba, no ona je hneď prvá, za kým sa idú po­ra­diť. Ona je tá, ktorú tajne ob­di­vujú za jej em­pa­tiu a od­hod­la­nie.

Cení si ľudí okolo seba a vie, že za dobré sa musí bo­jo­vať. Vie, že nie každý deň svieti Slnko a je sku­točne od­hod­laná. Re­špek­tuje ná­zor iných, no tvorí si ten svoj sama.

Ak ľu­dia v jej ži­vote ne­vy­ví­jajú snahu byť s ňou, pod­po­riť ju alebo jej po­ve­dať niečo úp­rimné, ne­drží sa ich. Osla­vuje svoje malé ví­ťazs­tvá. Každé jedno.

wall­pa­per­swide.com

Naj­sil­nej­šie ženy sú tie, ktoré ne­od­cu­dzujú a uve­do­mujú si, že aj oni môžu zly­hať.

Sú to tie ne­ná­padné by­tosti, ktoré sa celý deň usmie­vajú a ne­dajú nám po­cí­tiť, že sa v ich ži­vote deje niečo zlé. Sú tu pre nás. V dob­rom aj v zlom. O tre­tej ráno i po­obede.

Vážme si naše cit­livé ženy. Ktoré sa ob­čas bijú aj za nás a nie vždy si to vá­žime.

Sú to naše mamy, staré mamy, ka­ma­rátky.

Tie dobré žen­ské, ktoré ne­bo­jujú proti ži­votu. Bo­jujú s ním.

Komentáre