Čas ne­za­sta­víš. Ne­úp­rosne ply­nie. Ne­be­rie ohľad na naše prosby. Ni­kdy ne­spo­ma­ľuje, hoci ho mno­ho­krát pro­síme len o pár mi­nút. Po­me­dzi prsty nám uniká mi­núta po mi­núte, ho­dina po ho­dine… Roky po ro­koch… 

Ľu­dia sa ča­som me­nia. Rastú, do­zrie­vajú a kaž­dým dňom sú o kvapku iní. Už ni­kdy ne­budú takí ako včera. No a ich tváre rov­nako.

A presne to si uve­do­muje aj ame­rická fo­to­grafka Jo­sep­hine Sit­ten­feld, ktorá v roku 2000 vy­tvo­rila fo­to­gra­fie svo­jich ka­ma­rá­tov a spo­lu­žia­kov. Tie však rokmi za­padli pra­chom a Jo­sep­hine ich ob­ja­vila len pár dní pred tried­nou stre­táv­kou. Po ich pre­zretí sa roz­hodla, že fo­to­gra­fie svo­jim pria­te­ľom zho­toví znovu.

No a vý­sled­kom jej po­činu je krásna sé­ria fo­tiek, ktorá po­u­ka­zuje na to, ako sa títo ľu­dia po­čas se­dem­nás­tich ro­kov zme­nili. 

# El­lie

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Et­han

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Becky

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Larry

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Aili

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Chris

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Sop­hie

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Ten­ley a Ryan

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Craig, De­nise, Amy a Jess

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Chris, Con­nor, Sam a Seth

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

# Jo­sep­hine

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre