Do­voľ mi za­čať člá­nok jed­ným prav­di­vým fak­tom: Mi­lu­jem syr. Vážne ho mi­lu­jem.

Nie že mi chutí..ja by som sa kľudne za kocku ched­daru vy­dala. V mo­jich snoch plá­vam v roz­to­pe­nom syre.

A ak si mys­líš, že je to moc, tak ti rad­šej ne­po­viem o láske k zmrz­line. Vlastne mô­žem celý deň pí­sať, ako strašne mliečne vý­robky zbož­ňu­jem. Možno aj to bol dô­vod, prečo som sa roz­hodla vzdať sa ich. Bola to taká skúška, čo to spraví s mo­jim te­lom. Mám rada ex­trémy.

elitedaily-Kseniia-Perminova-stress-eatingfoto: eli­te­daily.com

Rýchlo som sa za­čala ne­ná­vi­dieť. Bolo to ako ten idiot, ktorý behá za inými že­nami a ty na­priek tomu ne­vieš od­ísť.

No stálo to za to. Nech­cem tvr­diť, že to bude per­ma­nentná zmena, no na­učilo ma to mnoho o sile vôle a svoju po­stavu som po­su­nula o nie­koľko le­ve­lov ďa­lej.

1. Schudla som

Mohla by som na­pí­sať, že som to ne­ro­bila preto…no ro­bila som to preto. Ak ži­ješ so sy­rom v po­steli ako ja, tak bude tvoja zmena po­dobne dra­ma­tická. Schud­nu­tie po vy­ra­dení mlieč­nych vý­rob­kov je veľmi častý efekt.

2. Zlep­šila sa mi tvár

Vy­ze­rám ako z Te­le­tub­bies. Tvár mi žiari celý deň. Nech­cem ísť prí­liš do hĺbky, no za toto môže ras­tový fak­tor na­zý­vaný IGF-1. Je veľmi uži­točný pre kravy, no tebe spô­sobí aku­rát akné.

elite-daily-Kate-Daigneault-794x400

foto: eli­te­daily.com

3. Mám viac ener­gie

Vždy som bola na­bitá ener­giou, no ni­kdy takto. Miesto tra­dič­nej ci­ga­retky s ko­le­gami sa rad­šej na­tiah­nem a kľudne by som od­behla aj ma­ra­tón.

4. As­tma ma môže …

Nie je to ofi­ciálne po­tvr­dené, no mnoho zdro­jov naz­na­čuje, že me­dzi mlieč­nymi vý­rob­kami a as­tmou je istý sú­vis. Mne sa to len po­tvr­dilo. Som nová žena..s no­vým no­som.

5. Pre­stala som sa po­tiť

Možno si z článku vy­čí­tala, že rada jem. A preto sa po­tím. Od­kedy som však vy­škr­tla mliečne vý­robky, pre­stalo to. Môže za to lak­tóza.

elite-daily-guille-faingold-fitnessfoto: eli­te­daily.com

6. Kraj­šie vo­niam

Čias­točne to sú­visí s pred­chá­dza­jú­cim bo­dom, no zlep­šila sa aj moja pri­ro­dzená vôňa. Ľu­dia ma chvá­lia. A mô­žem sa tvá­riť že nie, mi­lu­jem kom­pli­menty a ži­jem z nich. Z kom­pli­men­tov a syra. Takže keď ne­mám syr, tak mi as­poň po­chválte vlasy. Inak ne­pre­ži­jem.

Vzdať sa mlieč­nych vý­rob­kov nie je pre kaž­dého a ne­tvr­dím ani, že na teba bude tento expe­ri­ment vplý­vať rov­nako. Mô­žem ale po­ve­dať, že sa cí­tim lep­šie, sil­nej­šie a plná ener­gie.

Vzdám sa syra? Jasne že nie. Na to sa mám moc rada. No mi­ni­málne som mu­sela pre­hod­no­tiť množ­stvo mlieč­nych vý­rob­kov, ktoré denne zjem.

 

Komentáre