Mal si byť pri mo­jom pr­vom kroku, vy­tr­hnu­tom zube, či pr­vých vlás­koch, čo sa vy­no­rili do sveta. Mal si byť pri mo­jom pr­vom: „mama“ a „tata“. Mal si byť pri mo­jom pr­vom roku ži­vota, kedy sa mi ro­bila torta. Lenže si to ne­sti­hol, pre­tože si si zba­lil veci.

A mal si stáť vedľa mamy, keď zis­tila, že ne­pot­re­bu­jem po­mocné ko­lieska na mo­jom pr­vom bi­cykli. Dr­žať ma za ruku, keď som po pr­vý­krát vlo­žila nohy do kor­čúl. Pri za­ší­vaní hlavy, kedy som si zmys­lela, že bu­dem ská­kať na „ro­di­čov­skej“ po­steli, pri skoro vy­bi­tom mlieč­nom zube, lebo som ne­do­kopla do lopty. Mal si se­dieť na sto­ličke v škôlke, keď sme mali kar­ne­val. Mal si mi dať pusu na čelo v pr­vej triede, v pr­vom dni v škole a ne­skôr, vo vyš­ších roč­ní­koch, si ma mal  po­vzbu­dzo­vať pri škol­ských vy­stú­pe­niach, kde som spie­vala, tan­co­vala a re­ci­to­vala.

Mal si ma od­viezť na prvý ta­nečný krú­žok a po­ve­dať, že bu­dem naj­lep­šia zo všet­kých, lebo som tvoja prin­cezná, tvoja malá víla. Mal si byť pri mo­jom pr­vom za­mi­lo­vaní, kde by si vy­be­hol a na­po­mí­nal, že si môj otec a uro­bíš mu to isté, čo on urobí mne. Nie pri dru­hom, či tre­ťom, kde som už zis­tila muž­ské črty. Mal si byť pri pr­vom roz­chode a vy­svet­liť mi, prečo to spra­vil a dať mi do ži­vota muž­ský po­hľad na vec. Mal si byť pri mne, keď sa mi vy­smie­vali a nú­tili ma mys­lieť si, že nie som do­sta­točne dobrá. Mal si byť pri mo­jom pr­vom pre­far­bo­vaní si vla­sov, pri pr­vom ma­lo­vaní a pri pr­vej zmene šat­níka.

Mal si byť pri pr­vej bri­gáde, pri mo­jich vzo­stu­poch a pá­doch, šťas­tiach a skla­ma­niach. Mal si zis­tiť, čo mám rada, čo ne­ná­vi­dím, čo chcem a čo od­mie­tam. Mal by si ve­dieť aké je moje ob­ľú­bene jedlo, farba, kedy mi­lu­jem ži­vot a kedy ho ne­ná­vi­dím. Mal si ma ľú­biť navždy, pa­mä­táš? Ale si roky preč. Pár sviat­kov, leto či týž­deň kedy nav­ští­viš svoj kraj, tak tie mi ťa ne­vrá­tia. Vo­la­nia a ví­kendy nie sú vý­chova. Te­raz, keď už som do­spelá, te­raz už ne­mô­žeš zle­piť nič. Ja som sa­mos­tatná a som ti ďa­lej, to už ni­kdy ne­zme­níš.

foto: eli­te­daily.com

Komentáre