Krásna fit­nesska in­špi­ruje svo­jimi prís­pev­kami na Ins­ta­grame celé Slo­ven­sko. Po­zri si jej vi­deo, pro­stred­níc­tvom kto­rého uka­zuje, ako si vy­for­mo­vať po­stavu do pla­viek.

Za­cvič si s Do­mi­ni­kou tré­ning na fit­lopte z po­hod­lia tvojho do­mova. Cvi­če­nie sa skladá z 8 špe­ci­fic­kých cvi­kov, ktoré zvládne za­čia­toč­ník a je vhodný aj pre po­kro­či­lých. Ver, že pri ňom po­riadne za­po­tíš, tak čo, ideš do toho? 🙂

View this post on Ins­ta­gram

Cvi­če­nie na fit­lopte , ktoré si vieš za­cvi­čiť doma a pre­cvi­číš si ním kom­plet celé telo. Z kaž­dého cviku rob po 15 opa­ko­vaní a rob ich za se­bou , ak spra­víš všet­kých 8 tak daj mi­nútku pauzu a zo­pa­kuj ešte 2-3x Pre zo­bra­ze­nie všet­kych cvi­kov po­tiahni prs­tom vľavo. Vi­deo si ne­za­budni ulo­žiť a kľudne do ko­mentu označ osobu, ktorá by si to možno tiež rada za­cvi­čila 😉 Pekný ve­čer pra­jem #do­mi­ni­ka­kid­ko­vacs #to­mi­kid­team #sta­raj­sa­os­vo­je­telo #fit­mom#fit­ness­fa­mily #cvi­ky­na­doma #ho­me­wor­kout #ta­ke­ca­re­a­bou­ty­our­body #mo­ti­vá­cia #mo­ti­vujsa #mo­ti­va­tion # dnesc­vi­cim #dnes­mo­ti­vu­jem #dai­ly­mo­ti­va­tion #be­fit #fit­ness

A post sha­red by Do­mi­nika Kid Ko­vács (@do­mi­ni­ka­kid­ko­vacs) on

Aj na­priek tomu, že je Do­mi­nika Kid Ko­vács už ma­mič­kou, nič to ne­mení na tom, že má ukáž­kovú po­stavu. Na svoj Ins­ta­gram často pri­dáva fo­to­gra­fie so svo­jim sy­nom, s kto­rým cvičí alebo chodí be­hať. Aj jej man­žel ju v športe veľmi pod­po­ruje a je na ňu pyšný. Do­mi­nika je aj skvelá ku­chárka. Každý týž­deň sa na jej Ins­ta­grame ob­javí ne­jaký zdravý re­cept na sladkú ma­škrtu alebo hlavné jedlo.

Komentáre