Po vý­hre to pre ňu ani zďa­leka ne­končí, práve na­opak. Reč je o  Mar­tine Gr­ňo­vej, mla­dej, slo­ven­skej ví­ťazke šou Mas­ter­Chef.  Maťa svo­jou ši­kov­nos­ťou a ci­tom k va­re­niu, zís­kala ti­tul Mas­ter­Chef Slo­ven­sko. Mo­men­tálne tvrdo maká na svo­jej spo­loč­nosti Fo­od­Lo­ver.sk, ktorá sa ve­nuje os­vete v ob­lasti zdra­vého gur­mán­stva pro­stred­níc­tvom blogu, kur­zov va­re­nia, pred­ná­šok a vlast­ných pro­duk­tov značky mand­love.

Ahoj Maťa, na za­čia­tok by som ti rada zag­ra­tu­lo­vala k tvojmu úspe­chu v šou Mas­ter­Chef. Po­píš nám na úvod to „rané“ ob­do­bie v tvo­jom ži­vote, kedy si zis­tila, že va­re­nie je to, čím by si sa chcela ži­viť?

Ďa­ku­jem za gra­tu­lá­ciu ☺. Toto moje zis­te­nie prišlo v 3.roč­níku na Mat­fyze. Stala som sa štu­dent­kou Ma­na­ge­ria Le­a­ders­hip Prog­ramu (dnešné Nex­te­ria Le­a­ders­hip Aca­demy), a tam vrámci ka­ri­ér­neho po­ra­den­stva sme rie­šili otázku ví­zie a ži­vot­ného po­sla­nia. Ja som si vtedy uve­do­mila, že sa chcem ve­no­vať jedlu a gas­tro­nó­mii. Ešte taký rok mi trvalo sa s tým zmie­riť a za­čať pre to aj re­álne niečo ro­biť. Za­lo­žila som s ka­ma­rát­kou blog, za­čala som viesť kurzy va­re­nia, pí­sala dip­lo­movku o gas­tre a po čase za­lo­žila firmu.

Po­vedz nám, pro­sím, dô­vod tvojho pri­hlá­se­nia do sú­ťaže Mas­ter­Chef Slo­ven­sko a tvoje po­city z ce­lej sú­ťaže?

Mo­jou naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou bolo asi to, že aj na­priek všet­kej mo­jej snahe a ži­vot­ným kro­kom ma mnohí ľu­dia (najmä moji blízki) v mo­jom roz­hod­nutí ísť ta­kouto ces­tou ne­pod­po­ro­vali. Ne­sú­hla­sili s tým, mys­leli si, že ne­ko­nám správne a mala by som sa ve­no­vať tomu, čo som vy­štu­do­vala. Teda ro­biť v banke, po­is­ťovni či dá­to­vého ana­ly­tika. Mno­hým sa cesta „gas­tro­nó­mie“ nez­dala dosť dobrá či zau­jí­mavá. Ďal­ším dô­vo­dom bol fakt, že na Slo­ven­sku (a vlastne aj všade inde vo svete) to fun­guje tak, že ak chce člo­vek niečo veľké do­siah­nuť, je dobré po­znať ľudí, alebo aby ľu­dia po­znali jeho. Keďže som skôr kre­a­tí­vec a rada trá­vim čas prá­cou, roz­hodla som sa ľu­ďom do­ká­zať ako vážne to s gas­tro­nó­miou mys­lím a že na to mám, práve tým, že som sa pri­hlá­sila do sú­ťaže Mas­ter­Chef. ☺

Čo sa týka po­ci­tov zo sú­ťaže, sú sa­moz­rejme zmie­šané. Spoz­nala som veľa zau­jí­ma­vých ľudí, pre­žila si čosi, čo už asi ne­za­ži­jem. Naj­sil­nejší po­cit, ktorý som si však od­niesla je ten, že mi ľu­dia ko­nečne uznali môj  slo­bodný vý­ber a cestu, kto­rou som chcela ísť. Som so svo­jím vý­be­rom šťastná, pre­tože moja práca ma na­pĺňa ra­dos­ťou i živí.

13433164_1087562754641892_8316439460172365977_o

V sú­ťaži si vy­hrala ne­malú sumu. Za­čala si ju po­maly do nie­čoho in­ves­to­vať alebo sa na­chá­dzaš vo fáze plá­no­va­nia, čo s tak ob­rov­skou su­mou?  

Za­tiaľ som pe­niažky ne­in­ves­to­vala. Som dosť še­trný typ, ale ur­čite ich po­u­ži­jem na rast svo­jej firmy a pl­ne­nie ďal­ších mo­jich snov. Gas­tro­nó­mii a va­re­niu sa chcem ve­no­vať celý ži­vot a nie­ktoré z mo­jich plá­nov ur­čite ne­jakú tú in­ves­tí­ciu po­tre­bujú. A je to na­ozaj skvelý po­cit, že mô­žem in­ves­to­vať z vlast­ného.

Sú to už skoro 3 me­siace od skon­če­nia šou a mňa by zau­jí­malo, čo sa za tie 3 me­siace zme­nilo v tvo­jom osob­nom a pra­cov­nom ži­vote?

V pr­vom rade som spoz­nala mnoho zau­jí­ma­vých ľudí, ktorí sa tiež ve­nujú gas­tro­nó­mii a majú po­dobne sny ako ja. Do­ne­dávna som sa bála, že na ta­kých ľudí ni­kdy ne­na­tra­fím. Za­čala som sní­vať ešte vo väč­šom, ot­vo­rili sa mi nové kurzy va­re­nia, cho­dím va­riť (ro­biť ca­te­ring) na rôzne ak­cie a po­dobne. Firmu, ktorú som mala so svo­jou par­tner­kou v pod­ni­kaní som pre­brala ja, čiže aj to je taká no­vinka. Do ži­vota mi vstú­pil i člo­vek, ktorý mi je opo­rou v osob­nom aj v tom pra­cov­nom ži­vote.IMG_0975

Va­re­nie máš v ma­líčku, tomu na­sved­čuje aj vý­hra v Mas­ter­Chef. Je však ešte niečo, čo by si na sebe chcela zlep­šiť, čomu by si sa chcela priu­čiť vo va­rení? Čo je podľa teba tvo­jou sla­bou strán­kou?

Ne­viem, či ho mám v ma­líčku, ale je to ak­ti­vita, ktorú ne­sku­točne mi­lu­jem. Asi naj­viac na svete. Mys­lím si, že mo­jou naj­sil­nej­šou strán­kou je kre­a­ti­vita a som pre­sved­čená o tom, že sa mám v čom zlep­šo­vať. Mys­lím si, že ide najmä o tech­no­lo­gické po­stupy a no­vo­dobé trendy v gas­tro­nó­mii. Keďže som ten typ člo­veka, ktorý sa po­tre­buje stále po­sú­vať do­predu, ur­čite sa bu­dem na­ďa­lej vzde­lá­vať a sle­do­vať čo je nové.

Po­vedz nám niečo o tvo­jich re­cep­toch. Čím sa podľa teba od­li­šujú od iných?

Keďže sa už dl­h­šiu dobu stra­vu­jem bez lepku (s ob­čas­nými pre­hreš­kami) a nízko-sa­cha­ri­dovo, náj­dete v mo­jich jed­lách zau­jí­mavé vy­uži­tie ze­le­niny či ovo­cia. Sna­žím sa va­riť se­zónne, fa­rebne a kre­a­tívne. Rada kom­bi­nu­jem sladké ovocné chute k mäsu či sy­rom. Ze­le­ni­nou rada na­hrá­dzam ty­pické prí­lohy ako sú ze­miaky, ces­to­viny či ryža. V mo­jich jed­lách ni­kdy ne­chý­bajú biel­ko­viny a zdravé tuky. Jedlá majú byť podľa mňa krásne na po­hľad, skvelé na chuť a v ne­po­sled­nom rade nut­rične hod­notné. ☺IMG_0092

Tvoje re­cepty vy­ze­rajú úchvatne a ve­rím, že aj sku­točne vy­ni­ka­júco chu­tia. Od­kiaľ, resp. od koho čer­páš in­špi­rá­ciu pri va­rení a vy­mýš­ľaní svo­jich re­cep­tov?

Ke­dysi, ešte pri mo­jich za­čiat­kom blo­go­va­nia, som čer­pala in­špi­rá­ciu na za­hra­nič­ných blo­goch (o pa­leo stra­vo­vaní). Te­raz to už ide samo. Ne­rada va­rím to isté čo i len dva­krát, čiže sa ne­us­tále sna­žím vy­mýš­ľať nové kom­bi­ná­cie alebo po­u­žiť vše­obecne známe spo­je­nia chutí v no­vých kre­a­tív­nych re­cep­toch. 🙂12637182_10208898423286313_475182451_o

Ne­roz­mýš­ľala si nad tým od­ísť do za­hra­ni­čia či už kvôli práci v ob­lasti gas­tro­nó­mie alebo na­čer­pať in­špi­rá­ciu?

Roz­mýš­ľala som nad tým ešte po­čas výšky. Veľa ľudí mi ho­vo­rilo, že s mo­jimi ná­padmi, re­cep­tami a tor­tami by som v za­hra­ničí ur­čite uspela a ľu­dia by sa za nimi išli po­tr­hať. Ja však chcem zlep­šo­vať gas­tro­nó­miu na Slo­ven­sku a jed­no­du­cho pri­niesť niečo pekné sem. Ho­vo­rila som si, že ak tu to ne­výjde, od­ídem do za­hra­ni­čia. Keďže som ale vy­hrala Mas­ter­Chef, tak asi po­ve­dať niečo také, že tu to ne­vyšlo, už asi ne­po­viem. Mám však v pláne do­stať svoje pro­dukty (pod znač­kou mand­love) aj do za­hra­ni­čia, tak dú­fam, že aj tento sen sa mi po­darí na­pl­niť.

Ob­čas sa v ku­chyni, pri va­rení či pe­čení, stanú aj ne­malé faux pas. Tiež ich mám pár za se­bou. Máš ne­jakú vtipnú prí­hodu z ku­chyne?

Tak vtip­ných prí­hod mám na­ozaj dosť. Ja som vo vše­obec­nosti veľmi hy­pe­rak­tívny člo­vek a po­tre­bu­jem ro­biť viac vecí na­raz. A to aj v ku­chyni. Bežne sa mi stáva, že niečo vy­le­jem, roz­sy­pem, zho­dím a po­dobne.. Aj pri na­tá­čaní Mas­ter­Chef sa mi stala taká vec, že som sa pri ot­vá­raní oleja celá ob­liala. A trošku me­nej smiešne, pra­vi­delne sa mi vo vý­robni stane, že si ud­riem hlavu o rúru. Už som si ju tak aj roz­bila. ☺

foto: ar­chív M. G.

Komentáre