Byť verná vo vzťahu to je viac ako dr­ža­nie sa za ruky. Zna­mená to viac ako len boz­ká­vať sa s jed­nou osobu, spať len s jed­nou oso­bou, fy­zicky byť len s jed­nou oso­bou. Zna­mená to viac, ako si mys­líš.

Byť verná, to je o tom, že si vy­ma­žeš všetky on­line zo­znamky z mo­bilu, pre­tože ich už viac ne­pot­re­bu­ješ.

Je to o tom, že si na­plá­nu­ješ ví­kendy a vý­lety len s tvo­jim par­tne­rom. Je to o tom, že si ko­nečne na­šla lásku a šťas­tie v jed­nej osobe. Je to o tom, že si pre­stala fli­rot­vať s mužmi v bare, pre­tože vieš, že doma ťa čaká lepší a mi­lu­júci muž.

Byť verná zna­mená, že svojmu par­tne­rovi dô­ve­ru­ješ. Bez ohľadu na to, kam ide a kto s ním bude. Vieš, že by sa o nič ne­po­kú­sil, že ťa mi­luje tak, že by ne­bol schopný ti ub­lí­žiť.

Ve­nice with you @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Byť verná zna­mená aj to, že ho bu­deš pod­po­ro­vať v myš­lien­kach, ktoré sa ti možno ne­pá­čia, ale vieš, že jemu spra­via ra­dosť. 

Mô­žeš si pí­sať s inými mužmi, mô­žeš laj­ko­vať fotky nie­koho iného, mô­žeš mať pria­te­ľov všet­kých po­hlaví, ale za­mysli sa, ne­ub­lí­žilo by to tvojmu pria­te­ľovi, ak by zis­til, že si pí­šeš aj s inými mužmi, ktorí majú o teba zá­u­jem? Od­po­vedz si, tak náj­deš od­po­veď na to, či si verná.

Pre­tože v dneš­nej dobe nie je ne­vera len fy­zické pod­vá­za­nie. Je to oveľa viac a preto je ver­nosť oveľa viac vzác­nej­šia.

Byť ver­nou pria­teľ­kou zna­mená aj to, že ne­máš inú osobu v srdci, len tvojho pria­teľa. Že by si s ni­kým iným do po­stele ani ne­šla, pre­tože mi­lu­ješ len jeho.

Byť ver­nou zna­mená roz­hod­núť sa pre jed­ného člo­veka stále. Každý deň, každú ho­dinu a každú mi­nútu. 

Je o tom, že si sa roz­hodla, že s tvo­jím par­tne­rom strá­viš zby­tok ži­vota a ne­bu­deš ro­biť nič, čo by mu ub­lí­žilo. 

Komentáre