Všetko po­tre­buje svoj čas.

To je tá vec. 

Ne­mô­žeš chcieť od nie­koho vzťah po týždni. Nie stály vzťah. Láska si vy­ža­duje čas. Vy­ža­duje si tr­pez­li­vosť. Chce to po­čkať, ne­unáh­liť sa a vy­tr­vať.

Vzťah je niečo, na čo si treba po­čkať. Chce to na­ozaj veľa úsi­lia a pri­znám sa, ja sama ob­čas na to za­bú­dam. Po­tom bý­vam skla­maná, lebo oča­ká­vam, že ľu­dia sa budú ne­jako sprá­vať, ale oni takí vô­bec nie sú.

Na vzťah treba dvoch. Ne­mô­žeš sa sna­žiť predsa len ty a ten druhý ne­bude ro­biť nič. Ak to máš takto, ra­dím ti, odíď z toho vzťahu.

Ne­skoč do vzťahu hneď, ako sa ti zdá ide­álny. Ne­skoč do vzťahu len preto, že „pán bož­ský“ ho­vorí tie pravé slová, robí tie správne veci a vie, čo na teba pô­sobí. Zau­jať ve­dia všetci.

tum­blr.com

Pred­stav si, že sa ideš spr­cho­vať. Tiež najprv skú­šaš tep­lotu vody len na kú­sok ruky, po­tom skú­šaš rôzne tep­loty vody. Stu­den­šiu, tep­lej­šiu, takú aká tebe vy­ho­vuje. Po­tom si vle­zieš do spr­chy a po­čkáš, aký do­pad to bude mať na tvoje telo a až po­tom, keď sa cí­tiš prí­jemne sa ospr­chu­ješ celá. Je to jed­no­du­ché.

Takto po­dobne mô­žem pri­rov­nať aj vzťahy. Najprv sa vzá­jomne oťu­ká­vate, spoz­ná­vate, cho­díte spolu na rande, ho­vo­ríte si veci zo sú­kro­mia a trá­vite spolu svoj voľný čas. Po ur­či­tom ob­dobí si pre­ži­jete dobré aj zlé dni. Uvi­díš ho smut­ného alebo usmie­va­vého, ra­dost­ného alebo na­hne­va­ného. Toto je naj­väč­šia skúška, no keď si po­vieš, že ti to s ním za to stojí, že ho bu­deš pod­po­ro­vať a mať ho rada vo všet­kých ve­ciach a si­tu­áciach, je to ono. Po­tom „vhup­neš“ do vzťahu celá. Úplne sa mu odo­vzdáš a bu­deš sa cí­tiť na­pl­nená lás­kou a mi­lo­vaná.

pe­xels.com

No chce to čas. Na­ozaj to nejde zo dňa na deň. Môže to tr­vať nie­koľko týž­dňov či me­sia­cov.

Ak si však mys­líš, že táto osoba je pre teba skvelá, ne­vzdaj to s ňou ak keď je to ťažké. 

Bude to stáť za to. 

Len vy­trvaj a buď tr­pez­livá. 

tum­blr.com

Komentáre