Tento týž­deň všetci ži­jeme pod­po­rou udr­ža­teľ­nej módy.

V Bra­ti­slave ot­vo­rili lu­xusný se­cond hand No­sene. V ich pre­dajni náj­deš štý­lové kúsky rôz­nych zna­čiek, sta­rost­livo vy­brané Kat­kou Hu­ty­ro­vou, za­kla­da­teľ­kou ob­cho­díku.

Ak by ste však ča­kali veľké koše plné na­há­dza­ného ob­le­če­nia, ako sme zvyk­nutí z na­šich se­ká­čov, bu­dete hla­dať márne. Veci sú vo­ňavé, pekne po­u­kla­dané, v krás­nej pre­svet­le­nej pre­dajni.    12993589_1148272028537202_4043700735695415454_n

Ok­rem toho, že po­má­haš na­šej pla­néte, po­má­haš aj tý­ra­ným že­nám. Časť z tvojho ná­kupu ide práve na pod­poru zdru­že­nia My Mamy.

Ob­chod náj­deš na rohu Štú­ro­vej a Je­sen­ského v cen­tre Bra­ti­slavy.

12961185_1148268158537589_4286527266680255223_o 12983957_1148267828537622_1192304729918656577_o 13002557_1148267905204281_3484962198767243889_o 13029486_1148268355204236_2254916247034714043_o 13040914_1148267435204328_8789982903155309468_o 13048016_1148267818537623_3489265497931743856_o 13055176_1148268588537546_3063736556632430059_o 13062865_1148266915204380_8493187631470545028_o 13063092_1148266871871051_7773455210826602884_o 13064590_1148266855204386_3944463542946054397_oau­tor fo­to­gra­fií: Kris­tiana Vav­re­ková

Komentáre