Ne­do­voľ, aby bola ľú­tosť zá­kla­dom tvojho ži­vota. Ne­do­voľ, aby bola ona, ktorá bude sil­nej­šia ako ty. Ne­ča­kaj na niečo čo stra­tíš, aby si si uve­do­mil nie­koho alebo nie­čoho cenu.

Ne­ča­kaj na ko­niec iba preto, aby si o tom mo­hol roz­mýš­ľať. Ne­ča­kaj na nový za­čia­tok, aby si mo­hol ro­biť veci správne. Urob ich te­raz. Ne­ča­kaj na to, kým sa ťa vzdám, aby si si ma mo­hol zís­kať späť. Ne­do­voľ, aby to bola hlúpa hra ví­ťazs­tva a straty. Ne­do­voľ, aby sa ti ne­is­tota do­stala do mysle. Ne­do­voľ, aby ti ne­is­tota dala po­chyb­nosti o tvo­jom vzťahu.

pe­xels.com

Pre­tože … pred­tým som ja hrala tú hru. Viem, ako to skončí. Aj ja som raz bola dievča, ktoré uro­bilo to, čo je srdce ra­dilo. Viem, ako to skončí. Chla­pec bude zni­čení rov­nako ako dievča, no dievča si nájde nie­koho lep­šieho. Nie­koho, kto si ešte viac uve­do­muje jej hod­notu.

Ne­za­čí­naj túto hru. Ne­buď ten, kto opustí dobré dievča len preto, že ne­vie, akú má hod­notu. Nájdi to.  Ne­do­voľ jej, aby pro­sila o od­pus­te­nie. Ne­do­voľ jej, aby pro­sila o ďal­šiu šancu a aby ďa­lej pro­sila o lásku.

Ne­do­voľ jej, aby sa do­stala na také miesta, kde bude mu­sieť pro­siť. Ne­do­voľ, aby  to bolo dra­ma­tické.

Často ne­chá­pem, prečo nie­ktorí ľu­dia ne­ve­dia oce­niť to, čo majú te­raz. Mi­lu­júcu ro­dinu, pria­te­ľov, skve­lého muža, prácu ktorá ich baví … Prečo ne­môžu byť vďační a šťastní? Prečo mu­sia chcieť viac a ne­chajú si toto všetko vy­kĺz­nuť po­me­dzi prsty? Prečo mu­sia roz­biť niečo dra­ho­cenné a tak vzácne, len aby po­cho­pili, že keď to stra­tia, ub­li­žuje im to?

Ne­ub­li­žujte si cie­lene, len aby ste zis­tili že s bo­les­ťou ne­mô­žete žiť. Ne­ub­li­žujte nie­komu, na kom vám sku­točne zá­leží.

Nie­kedy ne­ča­kajte kým si dievča uve­domí svoju hod­notu, môže to tr­vať dl­h­šie. Ukážte jej ju. Po­môžte  jej. Pre­tože ak sa dievča roz­hodne od­ísť a nájsť ju sama, v sku­toč­nosti sa už ne­vráti. Ona bude spoz­ná­vať svet a samú seba.

pe­xels.com

 Na­po­kon nájde nie­koho, kto ne­bude ča­kať na jej stratu, aby si uve­do­mil, aká vzácna na­ozaj je.

Komentáre