Ak len za­čí­naš be­hať a máš stres z toho, že zvlád­neš iba 10 mi­nút – ne­vadí. Pre­čí­taj si na­šich 5 bo­dov, čo aj krát­kych 10 mi­nút behu urobí s tvo­jím te­lom:

1) Urých­liš spa­ľo­va­nie tuku

Ak bu­deš pri behu strie­dať in­ten­zitu behu, alebo as­poň na konci behu zme­níš beh na šprint, rých­lej­šie sa zba­víš pod­kož­ného tuku.

2) Zlep­šíš si ná­ladu

Pri behu za­čne tvoje telo pro­du­ko­vať en­dor­fíny, ktoré sú zod­po­vedné za tvoju dobrú ná­ladu. Preto ak si mala zlý deň v práci, alebo v sú­kromí, obuj te­nisky a choď sa pre­be­hnúť. Stačí aj 10 mi­nút a bu­deš sa ču­do­vať kam zmi­zol stres a hnev, ktorý si cí­tila pred­tým.

3) Po­sil­níš srdce

Podľa vý­skumu, po 6 týžd­ňoch pra­vi­del­ného behu (pri­čom stačí aj 10 mi­nút) vzrastá zdra­vie srdca, na­koľko sa zba­vu­ješ zlého cho­les­te­rolu a pod­po­ru­ješ krvný obeh.

fre­e­pik.com

4) Vy­for­mu­ješ nohy

Aj 10 mi­nút ran­ného behu stačí na to, aby sa tvoje stehná a boky za­čali zmen­šo­vať a spev­ňo­vať.

5) Bu­deš rých­lej­šia

Ak ne­máš čas, skús za­be­hnúť len 10 mi­nút rých­lym tem­pom – aj to bude sta­čiť na to, aby si si zlep­šila kon­dičku.

 

A ne­za­budni, že beh nám dáva lek­cie aj do ži­vota, pre­tože:

Beh nás učí ísť ďa­lej, krok za kro­kom, aj keď to nie­kedy bolí…

Komentáre