Do­ne­dávna bolo po­sil­ňo­va­nie s čin­kami skôr muž­skou do­mé­nou.

Ženy sa často obá­vajú, že na­berú veľké svaly, ak za­čnú cvi­čiť s ťaž­šími vá­hami. V sku­toč­nosti je opak prav­dou. Zdví­ha­nie či­niek môže byť tvo­jou zbra­ňou k zís­ka­niu štíh­lej a vy­ry­so­va­nej po­stavy.

Dámy, tu je 6 dô­vo­dov, prečo by ste sa viac zóne s čin­kami ne­mali vy­hý­bať.

1. Bu­deš spa­ľo­vať viac ka­ló­rií

Pri cvi­čení s vá­hami tvoje telo spáli viac ener­gie (ka­ló­rií) kvôli udr­ža­niu  sva­lo­vých bu­niek, než koľko spáli na udr­ža­nie tu­ko­vých bu­niek. Takže ak za­čneš cvi­čiť s vá­hami, zrýchli sa ti me­ta­bo­liz­mus a tvoje telo sa zmení na stroj ni­čiaci ne­že­laný tuk.

large (6)

pin­te­rest.com

2. Zlepší sa tvoja fle­xi­bi­lita

Jed­ným z naj­lep­ších cvi­kov na zlep­še­nie fle­xi­bi­lity tvojho tela je práve si­lový cvik – drep. Zís­kaš lep­šiu ohyb­nosť v ko­le­nách, bed­rách a spevní sa ti celé telo. Ktorá žena by nech­cela byť ohybná?

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
large (8)

pin­te­rest.com

3. Bu­deš šťast­nej­šia a bez stresu

Nie je to len kar­dio,  po kto­rom sa cí­tiš dobre. Pri si­lo­vom tré­ningu sa tiež vy­pla­vujú hor­móny šťas­tia – en­dor­fíny. Čiže bu­deš mať lep­šiu ná­ladu a pekné telo. Jedna aus­trál­ska štú­dia pre­uká­zala, že u ľudí, ktorí ab­sol­vo­vali si­lový tré­ning 3x za týž­deň, za­zna­me­nali po­kles dep­re­sie až o 18% za 10 týž­dňov a tiež sa im zní­žila hla­dina stre­so­vého hor­mónu kor­ti­zolu.

4. Zlepší sa  kva­lita tvojho zdra­via

Cviky so zá­ťa­žou môžu zlep­šiť spô­sob, akým tvoje telo spra­cúva cu­kor, čo môže za­brá­niť vzniku rôz­nych cho­rôb. Ak už na­prí­klad tr­píš cuk­rov­kou, je do­ká­zané , že práve si­lový tré­ning môže zlep­šiť hla­dinu cukru krvi. Ak spo­jíš  ae­róbny tré­ning so si­lo­vým, môže to byť do­konca účin­nej­šie ako kon­zu­má­cia lie­kov.

sq

pin­te­rest.com

 5. Zlepši sa ti fun­kcia mozgu

Svaly po­sil­ňujú tvoje telo aj my­seľ. Bra­zíl­sky vedci zis­tili , že šesť me­sia­cov si­lo­vého tré­ningu zlepší u ľudí ich kog­ni­tívne fun­kcie. Tiež môže na­stať zlep­še­nie krát­ko­do­bej aj dl­ho­do­bej pa­mäte a schop­nosť dl­h­šie udr­žať po­zor­nosť.

large (7)

pin­te­rest.com

6.Bu­deš rých­lej­šie be­hať

Alebo plá­vať dl­h­šie, alebo bi­cyk­lo­vať ľah­šie. Prečo? Pre­tože si bu­deš bu­do­vať sil­nej­šie svaly , ktoré uro­bia tvoj tré­ning efek­tív­nej­ším. Ani tá činka, na ktorú sa za­tiaľ len skep­ticky po­ze­ráš, sa ti po pár týžd­ňoch ne­bude zdať taká ťažká. A do­konca tvoje telo bude odol­nej­šie voči zra­ne­niam.

Komentáre