Nie, nie je všetko o pe­nia­zoch. Všetko je o pri­ori­tách a jed­nou z pri­orít môžu byť aj pe­niaze. Všetko je o chcení, pod­mien­kach v akých si a tom, ako sa k tomu po­sta­víš.

Každý deň kla­meme sami seba. Kla­meme sa, aby sme pre­žili. Ne­mám dosť času, dosť pe­ňazí, ne­mám do­vo­lenku, ne­mám ener­giu, mám veľa práce, málo pe­ňazí, mu­sím uro­biť toto a hento. Áno ako za­znelo v kul­to­vom filme ame­rická krása a ako to aj ja s ob­ľu­bou ho­vo­rím: „Ni­kdy ne­pod­ce­ňuj silu se­ba­klamu!“

Se­ba­klam je su­per vec, chráni nás pred se­bou sa­mým, lebo člo­vek (a žena ani ne­vra­vím) ospra­vedl­ňuje svoje ko­na­nie sám/sama pred se­bou každý deň. Je to ochranný me­cha­niz­mus, ktorý nám po­máha, aby sme sami seba mali ešte radi…Žiaľ, nie­kedy je na škodu…

pe­xels.com

Sa­moz­rejme, ne­ho­vo­rím o ex­tré­moch, ro­din­ných prob­lé­moch, váž­nych cho­ro­bách a pod. ale ho­vo­rím o ve­ciach, ktoré od­sú­vate sami pred se­bou, lebo sa ich bo­jíte, nie preto, že sa to nedá (ako sa kla­mete).

Po­čula si to 100x ale predsa to tak ne­ro­bíš? Po­viem ti ti 101x. Nie, ne­budú lep­šie pod­mienky. Ne­bude viac času, me­nej práce – čo chceš za­riaď TE­RAZ HNEĎ! Chceš ces­to­vať? Tak ces­tuj! Ne­máš zvyš­ných 300 € na ces­to­va­nie? Tak si nájdi k prácu part time a za­čni! Nie, nie je to o pe­nia­zoch. Ne­pôjde to hneď a jed­no­du­cho, ale ak si sta­no­víš pri­ority pôjde to! A ešte jedna rada. Plá­nuj len čias­točne. Plány sú su­per a ur­čujú tvoj smer, ale me­nia sa rýchlo a vždy, bez ohľadu na to, či to chceš alebo nie…To je ži­vot…

pe­xels.com

Ži­vot ide rýchlo (aj keď sa ti to možno ešte nezdá) a nie je nič ne­prí­jem­nej­šie ako do­spieť do stavu, kedy máš po­cit, že ne­stí­haš všetko, čo by si chcel. Nie, nie je to len prázdna fráza nad kto­rou člo­vek za­gúľa očami, na­stav si pri­ority, buď troška ego­ista, po čom tú­žiš na tom pra­cuj, plá­nuj len čias­točne, buď pri­pra­vená na zmeny a hlavne všetko rob s váš­ňou J A po­tom to bude všetko tak, ako chceš!

A pa­mä­taj: „At­ti­tude is eve­ryt­hing.“

Komentáre