Ot­vo­rila si tento člá­nok s túž­bou ve­dieť, ako sa vy­rov­nať s tým člo­ve­kom, ktorý ti tak vadí?

Nuž, v pr­vom rade by si mala ve­dieť, že na dru­hých ti vadí to, čo je la­ten­tne v tebe sa­mej 🙂

Predsa len chceš ve­dieť, ako sa vy­dr­žať s tým hlu­pá­kom, ktorý ti otra­vuje ži­vot?

Skús to takto:

1. Zníž svoj štan­dard

Ak vní­maš toho člo­veka ako de­bila, je to asi preto, lebo máš na neho vy­soké ná­roky. Všetci po­chá­dzame z iného pro­stre­dia a inde sme vy­ras­tali, máme iné pri­ority a iné veci sme za­žili. To po­tom de­ter­mi­nuje naše sprá­va­nie.

Ni­kdy nič ne­oča­ká­vaj. Ak ne­bu­deš oča­ká­vať, ne­bu­deš skla­maná. Naj­hor­šie, čo sa ti môže stať je, že bu­deš prí­jemne prek­va­pená.

2. Skús sa po­zrieť na si­tu­áciu jeho očami

Ďalší spô­sob (ok­rem po­slať ho rovno do…) je, že sa skú­siš po­zrieť na vec jeho očami. Veci nie sú vždy jed­no­stranné. Práve te­raz ti môže po­môcť si uve­do­miť, že to, od­kiaľ člo­vek po­chá­dza veľmi (de)for­muje jeho sprá­va­nie a po­hľad na svet. Skús od­ho­diť svoju hej­ter­skú po­vahu a as­poň na chvíľku byť em­pa­tická. Skús si pred­sta­viť, aké to asi je vy­ras­tať na vi­dieku/v meste/bez otca/bez mamy/vo ve­gán­skej do­mác­nosti (ale to už je proti Bohu to už za­chá­dzam fakt ďa­leko 🙂 ) a možno prí­deš na to, prečo sa správa tak hlúpo. Keď prí­deš veci na ko­reň, ľah­šie prij­meš fakt, že mu­síš ho mu­síš každý deň tr­pieť.

pe­xels.com

3.Nie každý ma rov­naké vý­hody-fy­zické, psy­chické či en­vi­ro­men­tálne

Vraj ľu­dia, ktorí po­chá­dzajú z mi­lu­jú­cej, úpl­nej ro­diny majú lep­šie vzde­la­nie a tak sa zdajú cel­kovo ši­kov­nejší. Tu si do­vo­lím trošku ne­sú­hla­siť s ame­ric­kými ved­cami. Na­priek tomu si mys­lím, že hoci in­te­li­gen­cia nie je pod­mie­nená vzde­la­ním, práve vzde­la­nie je to, čo ti pri­ne­sie ve­do­mosti, roz­šíri ob­zory a pri­ne­sie rôzne po­hľady na vec, rov­nako ako zdravé vzťahy s najb­liž­šou ro­di­nou sú dobrý zá­klad  pre správny roz­voj člo­veka. Preto ber kaž­dého (aj de­bila) ako sa­mos­tatný prí­pad. Ak ťa ten de­bil vy­táča, kvôli napr. hlú­posti, po­mysli si, že možno ne­mal také mož­nosti,či vý­hody ako ty, či už tie ge­ne­tické, fy­zické, psy­chické…

…alebo možno fakt len vy­znáva zá­sadu “ Ak nad ni­čím mu­síš dlho roz­mýš­ľať, zna­mená to, že vieš hovno-roz­mýš­ľať sa teda ne­o­platí.“

4.Ne­súď rybu podľa jej schop­nosti špl­hať na strom

Starý, dobrý Al­bert Eins­tein po­ve­dal, že každý sme vo svo­jej pod­state gé­niom. To zna­mená, že ani ty a ani ten de­bil, nie je vlastne de­bi­lom. Je de­bi­lom iba v tých čas­tiach ži­vota, ktoré ne­o­vláda. Ak si ty o nie­kom mys­líš, že je hlu­pák, možno si to isté myslí nie­kto iný aj tebe. Ani ty predsa ne­vieš všetko a nie vždy sa sprá­vaš tak, ako by si mala.

Alebo ty si vo všet­kom úžasná?

5.Ne­meň jeho mys­le­nie ani ná­zor

Ur­čite po­znáš tu si­tu­áciu, keď na niečo ne­vieš prísť, spý­taš sa nie­koho dru­hého, on ti to vy­svetlí a ty si po­vieš, „waw, takto som nad tým ni­kdy ne­roz­mýš­ľala“ a pre­hod­no­tíš svoj po­stoj/ná­zor. Nuž, takto to s de­bi­lom asi fun­go­vať ne­bude. Ak si už vy­čer­pala všetky svoje ve­do­mosti (o po­li­tike) a on si me­lie stále svoje, pri­čom ne­vie ani vetu správne a sám bez po­moci go­ogle-u for­mu­lo­vať,  pre­staň sa sna­žiť (just let that shit go). Ak sa pre­sta­neš sna­žiť pre­sved­čiť de­bila o svo­jej pravde, či už je prav­divá alebo nie, bu­deš šťast­nej­šia. You made your po­int– a ak to on ne­chápe aj na zá­klade pod­lo­že­ných fak­tov, jeho chyba. Pod­statné je zo­stať po­kojná. Ne­pre­sved­čila si ho, ale možno si ho svo­jou po­koj­nos­ťou vy­to­čila a to je nie­kedy naj­lepší po­cit uspo­ko­je­nia 🙂

Take home mes­sage

Byť hej­te­rom je dnes vraj v móde. Ale ak ťa se­rie svet plný Kar­das­hia­niek a fakt chceš byt ta Aud­rey, ne­choď s main stre­a­mom. Buď rad­šej hu­ma­nitne fle­xi­bilná. Ber ľudí s nad­hľa­dom, bude sa ti žiť ľah­šie.

Komentáre