V po­sled­nej dobe po­čú­vame čo­raz viac a viac o do­pade na­šich roz­hod­nutí na našu pla­nétu. My ženy, ro­bíme zod­po­vedne veľa dô­le­ži­tých roz­hod­nutí každý deň, tak prečo sa ne­zau­jí­mame o to, čo pod­po­ru­jeme svo­jimi pe­niazmi pri ná­ku­poch?

Poďme sa po­zrieť, prečo je vlastne dô­le­žité zau­jí­mať sa o to, čo ku­pu­jeme, ako sa to vy­rába, a aký to má do­pad na ži­votné pro­stre­die. 

Čo je Fast fas­hion alebo rýchla móda?

Ter­mín rýchla móda sa po­u­žíva na po­me­no­va­nie ko­lek­cii ob­le­če­nia ce­novo do­stup­ných zna­čiek, ktoré vzni­kajú ako od­po­veď na módne trendy po­sled­ných di­zaj­nér­skych ko­lek­cií.

Prob­lém s týmto dru­hom módy je ten, že ko­lek­cie mu­sia vznik­núť rýchlo, aby od­po­ve­dali sú­čas­ným tren­dom a často vzni­kajú v prí­šer­ných pod­mien­kach v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Di­zaj­nér­ske domy si na vy­tvo­re­nie ko­lek­cie ne­chá­vajú aj 6 me­sia­cov, za­tiaľ čo re­ťazce rých­lej módy (Zara, Gap, Fo­re­ver21,…) ve­dia vy­tvo­riť a do­dať ob­le­če­nie do ob­cho­dov za tak málo, ako sú 2 týždne.

6 Things You Didn’t Know About Fast Fashion

Zdroj: WeT­he­Fas­hion

Pra­cov­níčky to­vární, v kto­rých sa ob­le­če­nie vy­rába sú často ne­dos­ta­točne pla­tené a pra­cujú v ne­vy­ho­vu­jú­cich pod­mien­kach dlhé ho­diny.

Po ne­šťast­nej uda­losti v Ban­gla­déši, kde viac než 1300 pra­cov­ní­čok prišlo o svoj ži­vot pri práci pre módne re­ťazce, sa mnohé značky za­via­zali k za­ve­de­niu zmien a po­stup­nému za­ve­de­niu ohľa­du­pl­ného po­stoja k prí­rode pri vý­robe ob­le­če­nia.
Mnohé re­ťazce sa za­via­zali po­u­ží­vať ob­no­vi­teľné zdroje či zbie­rať už nech­cené ob­le­če­nie. To všetko sú však ciele, ktoré vy­ža­dujú dl­ho­dobú snahu.

Rýchla móda vďaka ce­no­vej do­stup­nosti bude aj na­ďa­lej sú­čas­ťou na­šich ži­vo­tov a tak malé zmeny kaž­dého z nás môžu pris­pieť k veľ­kým eko­lo­gic­kým zme­nám a môžu as­poň z ma­lej časti, aj vďaka po­pu­lár­nym re­ťaz­com vy­kom­pen­zo­vať po­stoj ľudí k fast fas­hion.

Ty však mô­žeš zme­niť svoje sprá­va­nie už dnes tak, aby pla­néta (ale aj tvoja pe­ňa­ženka) ne­tr­pela tvo­jimi ná­kupmi a my ti uká­žeme ako:

Re­cyk­luj svoj šat­ník

Pre­vet­raj kúsky, ktoré vlast­níš už viac se­zón, veď móda sa opa­ko­vane vra­cia a kto vie či ne­náj­deš kú­sok ob­le­če­nia, na ktorý si tak­mer za­budla.

In­ves­tuj do kva­lit­ných nad­ča­so­vých kús­kov ob­le­če­nia

Po­kiaľ sa v tvo­jom šat­níku budú na­chá­dzať zá­kladne kusy ob­le­če­nia vy­so­kej kva­lity ne­bu­deš mu­sieť každý rok zas a znova in­ves­to­vať do no­vých vecí.

Kúsky do kto­rých sa oplatí in­ves­to­vať:

malé čierne šaty,
kaš­mí­rový sve­ter,
čierne ci­ga­re­tové no­ha­vice,
kva­litná ka­belka,
ko­žené čižmy,
biele tričko,
sukňa,
rifle,
ka­bát na zimu…

Vy­hý­baj sa im­pul­zív­nym ná­ku­pom

Nauč sa cho­diť na­ku­po­vať len vtedy, po­kiaľ niečo na­ozaj po­tre­bu­ješ. Ušet­ríš tým veľa pe­ňazí, na­učíš sa no­siť veci, ktoré už vlast­níš, vy­uži­ješ kre­a­ti­vity pri ich kom­bi­no­vaní a osvo­jíš si zvyk, za ktorý ti bude pla­néta vďačná.

Komentáre