To, že Coco vy­tvo­rila prvé malé čierne, že je au­tor­kou iko­nic­kej ka­belky Cha­nel a kla­sic­kého saka bez go­lieru, vie asi každý. Ale to, že za­čí­nala ako spe­váčka v bare, ni­kdy sa ne­vy­dala, pri­čom mala množ­stvo mu­žov vo svo­jom ži­vote a vý­rob­co­via jej  vône Cha­nel N°5 ju okla­mali a okradli, o tom vie má­lo­kto.

Coco a spe­váčka?

Gab­rielle sa na­ro­dila v ma­lom mes­tečku Sau­mur, na zá­pade Fran­cúz­ska. Hneď po na­ro­dení jej v mat­rike sko­mo­lili meno na Chas­ne­lová. Po­chá­dzala z chu­dob­ných po­me­rov a od je­de­nás­tich ro­kov vy­ras­tala v si­ro­tinci. Vždy tú­žila od­ísť z ma­lého mesta priamo do Pa­ríža, čo sa jej aj po­da­rilo.

Skú­šala sa stať sláv­nou spe­váč­kou v ka­ba­rete, pri­čom Coco vô­bec spie­vať ne­ve­dela. Ale mala dosť šarmu, aby zau­jala di­vá­kov. A ako vznikla jej pre­zývka Coco? Práve po­čas jej „spe­vác­kej ka­ri­éry“, kedy tri­um­fo­vala so sklad­bou Ko Ko Ri Ko. Keď si pub­li­kum pý­talo prí­da­vok, skan­do­valo Coco! Coco!, takže je ne­skôr ne­ho­vo­rili inak, ako malá Coco.

Pro­stred­níc­tvom bo­ha­tých mi­len­cov sa do­stala do lep­šej spo­loč­nosti. Je­den z nich, Art­hur Ca­pel, jej po­mo­hol ot­vo­riť si klo­buč­níc­tvo, kde za­čala jej ka­ri­éra mód­nej di­zaj­nérky. Táto mladá Fran­cúz­ska bola vždy iná ako jej ro­ves­níčky. Bola oča­ru­júca, vtipná a svoj­ská, preto me­dzi mu­žov v jej ži­vote pat­rili aj umelci ako Sal­va­dor Dalí a Pi­casso.

pin­te­rest.com

Pod­ve­dená a okla­maná

Ok­rem mno­hých haute cou­ture kús­kov je au­tor­kou aj sláv­neho par­fumu Cha­nel N°5. Po­me­no­va­nie par­fumu má svoj vý­znam. V čase, keď sa vôňa vy­rá­bala, mala Coco pre­hliadku v máji, čo je piaty me­siac. Jej ob­ľú­be­ným čís­lom je číslo päť. Na­ro­dila sa v zna­mení leva, čo je piate zna­me­nie zve­ro­kruhu a do­konca fla­kón, ktorý jej vý­robca v za­čiat­koch pre­zen­to­val, bol piaty v po­radí.

Gab­rielle bola po­ver­čivá, a všetko mu­selo mať svoju sym­bo­liku. Ani jej logo ne­vzniklo ná­ho­dou. Po­viete si, že sú to pre­ple­tené dve pís­mená C, ktoré sú od­vo­dené od jej mena. Av­šak je tu mož­nosť, že jedno z pís­men sym­bo­li­zuje ini­ciálu priez­viska jej pr­vého mi­lenca a veľmi dô­le­ži­tého muža jej ži­vota, Art­hura Ca­pela.

pin­te­rest.com

Ešte pred­tým ako par­fém vô­bec pri­šiel na trh, Coco tajne strie­kala vzorky z neho okolo dám na ve­čier­koch a v skú­šob­ných ka­bín­kach vo svo­jom ate­li­éry. Keď bol par­fum do­stupný, Fran­cúzky sa išli za­biť za tým, aby tú ta­jomnú vôňu, ktorá sa do­te­raz ni­kde ne­dala zo­hnať, zís­kali.

V čase, keď s par­fu­mom expan­do­vala, bola však okla­maná, pre­tože sa nech­cela veľmi an­ga­žo­vať v ob­chod­ných zá­le­ži­tos­tiach. Ju také veci veľmi ne­zau­jí­mali a prišla o značné množ­stvo pe­ňazí z pre­daja. Majú to na sve­domí bra­tia Wert­he­i­me­rovi, ma­ji­te­lia firmy Bour­jois, kto­rých de­ko­ra­tívna koz­me­tika je dnes bežne do­stupná.

Pod­po­ro­vala „fejky“?

„Imi­tá­cia je naj­vyš­šou for­mou li­chôtky.“

Au­to­rom tohto vý­roku je sa­motná Gab­rielle. Ne­mys­lite si ale, že bola celá nad­šená z na­po­do­be­ním, ktoré dnes zo­že­niete na alie­x­presse a po­dob­ných strán­kach. Coco po­va­žo­vala za li­chôtku, keď si os­tatní módni di­zaj­néri vy­po­ži­čia­vali prvky, ktoré boli pre ňu ty­pické. Všetci na­po­do­bo­vali jej vo­lány, žabó, kon­trastné stužky, ná­mor­nícky vzor, mašle na krku, aj no­se­nie bi­žu­té­rie, kto­rej mu­selo byť veľa.

pin­te­rest.com

Možno aj preto po­ve­dala „Pred­tým ako od­ídete z domu, za­stavte sa a dajte si dolu je­den šperk“. Ona ich to­tiž na sebe mala vždy veľké množ­stvo a no­sila ich do­konca aj na pláž. No a ne­smeli to byť drahé šperky, len ne­pravé perly a umelé oz­doby.

Zdroj: Lisa Cha­ney, Coco Cha­nel: An in­ti­mate life

Komentáre