Ja­kub je mladý, ta­len­to­vaný slo­ven­ský módny ná­vrhár, kto­rého po­sledná ko­lek­cia ohú­rila pub­li­kum na bra­ti­slav­skom Fas­hion LIVE. Móda je jeho naj­väč­šou váš­ňou a na­vrho­va­nie na­job­ľú­be­nej­ším ko­níč­kom.

Vždy bol tvoj sen stať sa mód­nym ná­vrhá­rom?
Pa­mä­tám sa, že ako se­dem­ročný chla­pec som ob­di­vo­val kos­tými vo filme Ti­ta­nic. Môj starý otec ma­ľo­val a otec je es­tét od kosti. Vždy nás vie­dol k ume­niu a usmer­ňo­val náš vkus.

Keby si ne­bol mód­nym ná­vrhá­rom, čím by si bol? Čo bolo tvo­jim snom, keď si bol dieťa?
Zrejme by som bol mód­nym ilus­trá­to­rom. Módy sa asi ni­kdy nez­ba­vím. Ako dieťa ma fas­ci­no­vali fan­ta­zijné prí­behy. Mo­jím snom bolo ve­dieť ča­ro­vať alebo sa stret­núť s mi­mo­zemš­ťanmi. Ve­ril som, že nie som z tejto pla­néty a ten po­cit mám do­te­raz.

Ako spo­mí­naš na svoje za­čiatky?
Moje za­čiatky boli kos­tr­baté. Vy­plý­valo to aj z toho, že som si ni­kdy ne­ve­ril. Až po­čas štú­dia na vy­so­kej škole som na­bral od­hod­la­nie ve­no­vať sa móde na­plno a sú­stre­diť sa na cieľ, ktorý som si sta­no­vil.

Son of a pre­a­cher man.

A post sha­red by Ja­kub Straka (@stra­ka­ja­kub) on

Byť ná­vrhá­rom za­be­rie ur­čite veľa času… aké sú tvoje hobby, keď práve ne­na­vr­hu­ješ?
Ok­rem na­vrho­va­nia mi­lu­jem háč­ko­vať. Je to pre mňa ur­čitá forma te­ra­pie. Je­diné, čo mi k tomu chýba, je hoj­da­cie kreslo.

Ako dlho ti trvá vy­mys­lieť novú ko­lek­ciu?
Mne trvá všetko prí­šerne dlho. Ko­lek­ciu by som ve­del vy­mýš­ľať aj rok.

Čo je podľa teba ne­oode­li­teľ­nou čas­ťou šat­níka mód­neho ná­vrhára?
Biela ko­šeľa, kva­litné ko­ženné to­pánky a úsmev na tvári..

Aký máš ná­zor na slo­ven­skú módu?
Keby som mo­hol, Fast Fas­hion re­ťazce vy­ma­žem z „mód­nej“ mapy sveta. Ľu­dia za­pa­dajú do šedi tým, že vy­ze­rajú ako každý druhý člo­vek na ulici. Ja už od­mie­tam vlast­niť veci, ktoré sa vy­rá­bajú na kvantá. V po­sled­nej dobe ma baví na­vrho­vať si aj pre sa­mého seba. Vy­be­riem si ma­te­riál, pris­pô­so­bím strih a uši­jem si to, po čom tú­žim.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Foto: Ja­kub Gu­lyás
Mo­men­tálne je ob­do­bie ple­sov v pl­nom prúde. Ako by podľa teba mala vy­ze­rať ple­sová róba ženy?
Ple­sová róba by mala re­špek­to­vať po­stavu kli­entky, pop­rieť jej ne­dos­tatky a po­vý­šiť jej pred­nosti. Je vý­borné, ak sa žena zverí do rúk ná­vrhára a dá si ušiť šaty na mieru. Mňa táto časť, keď si s kli­ent­kou sad­nem a spoz­ná­vam jej pred­stavy a po­vahu, baví naj­viac. Vždy je to veľmi in­špi­ra­tívne a často je to pre mňa aj vý­zva.

Ako by mal podľa teba vy­ze­rať kaž­do­denný out­fit ženy?
Prak­tický, po­hodlný a z kva­lit­ných ma­te­riá­lov. Vždy si vší­mam a oce­ním vkusne zvo­lený šperk alebo ra­fi­no­vaný de­tail na odeve.

Tvoja tvorba je známa tým, že pre­fe­ru­ješ in­di­vi­du­alitu. Čo vy­sti­huje teba? Podľa akých svo­jich vlast­ností si na­vrh­neš niečo pre seba?
Vy­sti­huje ma dobrá ná­lada a opti­miz­mus, av­šak od ma­lička v sebe no­sím ner­váka. Zrejme by to bolo tesné ob­le­če­nie. No­ha­vice za­pnuté v páse, slim ko­šeľa za­pnutá až ku krku a na­vrch over­size mi­kinu, aby som za­mas­ko­val, že som ob­le­čený v ka­zajke.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Foto: Ja­kub Gu­lyás
V čom si hľa­dal in­špi­rá­ciu pre tvoju po­slednú ko­lek­ciu?
Aj keď som na­zval ko­lek­ciu Wan­de­ring Stars (Pu­tu­júce hviezdy), ne­šlo o in­špi­rá­ciu ves­mí­rom. In­špi­ro­val ma strach z bu­dúc­nosti. Každý sa v ur­či­tej fáze svojho ži­vota hľa­dáme, alebo sa sna­žíme nie­kam za­ra­diť. Pre mňa išlo o čerstvé emó­cie s kon­com štú­dia odev­ného di­zajnu na VŠVU.

Prečo si v nej zvo­lil práve od­tiene mod­rej, strie­bor­nej aj si­vej farby?
Farby mali evo­ko­vať gra­dá­ciu. Si­vasté od­tiene mali aso­ci­ovať po­chyb­nosti a ne­jasnú bu­dúc­nosť, pri­čom žltá bola spá­janá s po­zi­tív­nymi myš­lien­kami.

Je tvoja tvorba vy­hra­dená pre ur­čitú cie­lenú sku­pinu ľudí alebo svo­jej fan­tá­zií me­dze ne­kla­dieš?
Mys­lím si, že moja tvorba nemá vy­hra­denú cie­ľovú sku­pinu. Mo­jimi kli­ent­kami sú dvad­sať­ročné i päť­de­siať­ročné ženy.

With Es­ter 👩🏻‍🏭👨‍🍳 Photo by @we­linna

A post sha­red by Ja­kub Straka (@stra­ka­ja­kub) on

Chcel by si sa ve­no­vať na­vrho­va­niu viac na Slo­ven­sku alebo v za­hra­ničí?
Na­vrho­va­niu sa chcem ve­no­vať na Slo­ven­sku s tým, že chcem, aby moja tvorba viac roz­poz­naná v za­hra­ničí. Vý­bor­nou skú­se­nos­ťou pre mňa bolo zú­čast­niť sa na me­dzi­ná­rod­nej vý­stave In­ter­na­ti­onal Fas­hion Sho­wcase 2017, kde som mo­hol vi­dieť re­ak­cie ľudí rôz­nych ve­ko­vých ka­te­gó­rií a kul­túr na moju tvorbu. Ľudí čo­raz viac a viac zau­jíma prí­beh za ob­le­če­ním. Tento event ma in­špi­ro­val, ako po­stu­po­vať ďa­lej v mo­jej tvorbe a vy­ma­zal po­chyb­nosti, ktoré ma doma často spre­vá­dzali.

Čo je podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie, ak chce nie­kto pre­ra­ziť vo svete módy? Musí ten člo­vek spĺňať kon­krétne at­ri­búty?
Člo­vek musí byť pre­dov­šet­kým sám se­bou. Os­tatné at­ri­búty náj­dete za­ve­sené na stene ate­li­éru de­signu a obuvi prof. Li­běny Ro­cho­vej na praž­skej UMPRUM.

Komentáre