Kiežby som ti ve­dela po­môcť. Kiežby. Mo­men­tálne sa máš možno dobre, možno hor­šie. Možno si na konci svo­jich síl, no ver mi, všetko zvlád­neš. Nič nie je také ťažké, aby sme to ne­z­vládli. V tomto článku ti chcem odo­vzdať to naj­cen­nej­šie čo mám v mo­jom no­tese – moje myš­lienky, ci­táty, úvahy, ktoré som si hneď za­pi­so­vala, ak som na­šla niečo, čo ma po­te­šilo, po­vzbu­dilo, prek­va­pilo a pri­nieslo ná­dej. Ne­tu­ším síce, kto ich vy­mys­lel, no každý je­den bol/je veľmi silný a skvelý člo­vek.

Čí­taj drahá, viac už slová ne­treba.

 

„To, že sa roz­lú­čime s nie­kým, s kým sme pre­žili ur­čitú časť ži­vota, ešte ne­zna­mená ko­niec vzťahu. Vzťahy sú večné. „Od­de­le­nie“ je len ich ďal­šou ka­pi­to­lou. Tým, že pria­te­lia pre­ko­najú ne­vy­ho­vu­júcu formu vzťahu, do­stanú často väč­šiu lek­ciu čis­tej lásky, než keby zo­stali spolu. Pri takz­va­nom roz­chode často cí­time, že pria­teľa mi­lu­jeme viac, než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Boh v ta­kej chvíli od­stráni všetky pre­kážky, aby sme mohli zmo­bi­li­zo­vať všetku svoju lásku, a do­ká­zali ne­chať pria­teľa od­ísť. „Mi­lu­jem ťa na­toľko, že ťa pre­púš­ťam, aby si mo­hol ísť tam, kam po­tre­bu­ješ, a byť tým, kým chceš.“ Táto fáza ne­zna­mená de­fi­ni­tívny ko­niec. Zna­mená naj­vyš­šie na­pl­ne­nie po­sla­nia kaž­dého vzťahu, po­cho­pe­nie pra­vej Lásky.“

„Pre mňa du­chovná cesta nie je niečo mimo kaž­do­den­nej re­a­lity. Je to len bde­losť a láska a čudné je to, aké je nám to často cu­dzie.“

go­dand­man.com

„Ne­pot­re­bu­jem what´s up, tie krátke rozp­ravy. Chcem sa zho­vá­rať o ató­moch, o smrti, o tom, čo bolo včera, čo je dnešné, o cu­dzin­coch, an­je­loch, spo­mien­kach, o kúzle, plá­noch, in­te­lekte a zmysle ži­vota, o vzdia­le­ných ga­la­xiách, o klam­stvách, čo si na­tá­ral, o va­dách, o ob­ľú­be­ných vô­ňach, o tvo­jom det­stve, o tom, čo ti ne­dalo spá­vať, aj o tvo­jich ne­is­to­tách a stra­chu. Mám rád ľudí s hĺb­kou, s emó­ciou a s úp­rim­nos­ťou v hlase.“

„Smrť je ne­vy­hnutná. Je to ko­lo­beh ži­vota. No na­miesto ro­be­nia si zby­toč­ných sta­rostí zo smrti by si si mal pri­po­me­núť, že stále ži­ješ a svoj ži­vot si po­riadne oko­re­niť. Pre­tože jed­ného dňa ti celý ži­vot pre­behne pred očami, a tak sa uisti, že sa bu­deš mať na čo po­ze­rať.“

„Vždy, keď si za­čnem zú­fať nad sta­vom tohto sveta, spo­me­niem si na prí­le­tovú halu le­tiska He­ath­row. Väč­ši­nou si vra­víme, že ži­jeme vo svete ne­ná­visti a cham­ti­vosti, ale mne to tak ne­pri­padá. Mne sa zdá, že láska je všade okolo nás. Často nie je ni­jak zvlášť zrejmá alebo vý­znamná, ale vždy je tu s nami. Ot­co­via a sy­no­via, matky a dcéry, man­že­lia a man­želky, mi­lenci a mi­lenky, starí pria­te­lia. Keď sa roz­hliad­nete okolo, zis­títe, že láska je v sku­toč­nosti všade okolo nás.“

„Láska musí byť vá­šen, po­sad­nu­tosť, niečo bez čoho sa nedá žiť. Stra­tiť hlavu, za­mi­lo­vať sa do nie­koho, zo­ša­lieť a to isté spra­viť jemu. A ako ho nájsť? Len po­čúvni, čo ti ho­vorí srdce. Pre­tože pravda je, že nemá zmy­sel žiť a toto ne­spoz­nať. Prejsť tú cestu a ne­poz­nať lásku, to je ako ne­pre­žiť vô­bec nič.“

pi­xa­bay.com

„Pred­tým som už bol za­mi­lo­vaný – je to ako nar­kóza. Naj­skôr to pri­náša eufó­riu úpl­ného pod­vo­le­nia sa. Ďalší deň chceš viac. Ešte nie si zá­vislý, ale páči sa ti to vzru­še­nie a mys­líš si, že stále do­ká­žeš kon­tro­lo­vať veci. Mys­líš na tú osobu, ktorú mi­lu­ješ asi dve mi­núty, po­tom na ňu za­bud­neš na tri ho­diny. Ale po­tom si na tú osobu zvyk­neš a za­čneš byť na nej úplne zá­vislý. Te­raz na ňu mys­líš tri ho­diny a za­bud­neš na dve mi­núty. Ak nie je na­blízku, cí­tiš sa ako zá­vis­losť, ktorá nejde na­pra­viť. A tak ako zá­vis­láci kradnú a po­ni­žujú sa k tomu, aby do­stali to, čo chcú, ty si ochotný spra­viť všetko, kvôli láske.“

„Na­ko­niec máme len je­dinú mo­rálnu po­vin­nosť:Vy­hra­diť si vo svo­jom vnútri roz­ľahlé úze­mia po­koja, čo­raz viac a viac po­koja, a vy­ža­ro­vať ho aj voči os­tat­ným. A čím hl­bší mier v sebe cí­time, tým viac mieru bude aj na tomto roz­bú­re­nom svete.“

,,Mi­lo­vať nie­koho a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená veľmi veľa. Vždy si ro­bím z týchto vecí srandu, ale nie je to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň trošku mi­lo­va­nými?“

Komentáre