Ba­ran

Ako­náhle sa stret­neš s váž­nej­šími prob­lé­mami, za­čneš sa opúš­ťať. Ok­rem toho sa na­ruší aj tvoja dô­vera v ľu­ďoch, kto­rým si pred­tým ne­mala prob­lém bez­pod­mie­nečne ve­riť. Bo­jíš sa, že svo­jím ko­na­ním im ešte viac ub­lí­žiš a tak rad­šej na­ru­šíš ten vzťah s nimi. Pre­sta­neš im od­pi­so­vať na správy, nech­ceš sa s nimi stre­tá­vať, až ich na­ko­niec úplne vy­pus­tíš zo svojho ži­vota. Pre­tože ne­tú­žiš po tom, aby ťa nie­kto opus­til. Tak to rad­šej uro­bíš ty sama.

Býk

Tvoja dô­vera je ohro­zená práve vtedy, ak sa stret­neš s ne­ja­kou veľ­kou zme­nou. Par­tner si nájde novú prácu a ty za­čneš o sebe čo­raz viac po­chy­bo­vať. Jeho ko­le­gyne sú oveľa kraj­šie a ši­kov­nej­šie ako ty. Preto za­čí­naš mať po­chyb­nosti a keď tvoj par­tner od­razu skúsi cho­diť do fitka, po­doz­rie­vaš ho z ne­very. Mys­líš si to­tiž, že sa snaží vy­ze­rať dobre nie pre teba, ale pre ne­jakú druhú ženu. Ne­máš rada zmeny a tak každá jedna pre­mena v tebe vy­vo­láva po­chyb­nosti.

View this post on Ins­ta­gram

@sa­biyo #wo­mans­look

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Blí­ženci

Dô­veru voči tvojmu par­tne­rovi na­ruší na­prí­klad to, ak sa ti za­páči ne­jaký druhý chlap. Máš po­cit, že ak sa tebe páči nie­kto druhý, au­to­ma­ticky to tak musí byť aj u tvojho par­tnera. Možno sa cí­tiš byť vinná, že po­ze­ráš po dru­hých chla­poch a tak sa ju sna­žíš za­kryť ne­is­to­tou, ktorú dá­vaš na­javo svojmu chla­povi.

Rak

Keď sa za­čnete so svo­jím par­tne­rom pr­vý­krát há­dať, pre­stá­vaš mu be­z­hra­nične dô­ve­ro­vať. O kaž­dom chla­povi, s kto­rým ran­díš, to­tiž sní­vaš, že bu­dete spolu do konca ži­vota. Ako­náhle ste však vy­sta­vení pr­vým hád­kam, po­chy­bu­ješ o ne­ja­kom dl­ho­do­bej­šom vzťahu. Za­čneš sa sama seba pý­tať, či chceš byť opäť za­sle­pená lás­kou a mať zlo­mené srdce. Máš po­cit, že váš vzťah už ni­kdy ne­bude taký, ako pred­tým.

Lev

Tvoju dô­veru do­kážu na­ru­šiť spo­mienky. Nie­kto ťa v mi­nu­losti zra­nil, bru­tálne ti ub­lí­žil a obá­vaš sa, že sa to zo­pa­kuje. Vieš, že by si ne­mala svojho te­raj­šieho par­tnera ob­vi­ňo­vať z bo­lesti, ktorú ti spô­so­bil nie­kto iný, ale ne­do­ká­žeš už len tak nie­komu dô­ve­ro­vať. Je to také hrozne ťažké.

Panna

Vďaka prí­liš­nej ana­lýze sa spúš­ťajú tvoje prob­lémy s dô­ve­rou. Ak tvoj par­tner zo­stane v práci o nie­koľko ho­dín dl­h­šie, máš po­cit, že ti klame a pod­vá­dza ťa. Ako­náhle sa usmeje po tom, čo si pre­číta novú správu, mys­líš že má nie­koho dru­hého. No na­miesto toho, aby si sa s ním o tom po­roz­prá­vala alebo sa ho niečo spý­tala, si v hlave na­sp­lie­taš ne­re­a­lis­tické sce­náre, ktoré by sa prí­padne mohli diať.

Váhy

Tvoja dô­vera je na­ru­šená práve vtedy, keď nie­kde uvi­díš ne­jakú ce­leb­ritu, čiže tebe úplne ne­známu osobu. Za­čneš sa s nimi po­rov­ná­vať, zne­is­tieš a máš po­cit, že si ška­redá. V hlave sa ti vy­no­ria rôzne dô­vody, kvôli kto­rým by tvoj par­tner mo­hol mať väčší zá­u­jem o ta­kéto slávne osob­nosti. Za­pa­mä­taj si ale, že ty si pre neho je­di­nečná, mi­luje ťa a žiadna ce­leb­rita ťa ne­do­káže na­hra­diť.

Škor­pión

Ro­dina a pria­te­lia do­kážu na­hlo­dať tvoju dô­veru. Vi­díš tie ich ne­šťastné vzťahy a po­tom máš po­cit, že bu­deš mať aj ty taký ne­zdravý vzťah. Tak veľmi sa há­dajú, klamú sa na­vzá­jom a sú ne­šťastní. Presne to sa môže stať aj tebe, na­ho­vá­raš si.

Stre­lec

Tvoja ne­dô­vera vy­pláva na po­vrch, keď si vo vzťahu pre­chá­dzate rôz­nymi zme­nami. Si zvyk­nutá na svoje po­hod­lie a ne­tú­žiš po rôz­nych ob­me­nách. Bo­jíš sa spra­viť aký­koľ­vek veľký krok do­predu a tak spo­chyb­ňu­ješ par­tne­rovu dô­veru. Daj si však po­zor, aby si ne­mala zlo­mené srdce.

Ko­zo­ro­žec

Prob­lémy s tvo­jou dô­ve­rou sú vy­vo­lané tvo­jimi vlast­nými po­chyb­nos­ťami. Ke­dy­koľ­vek sa chys­táš uro­biť ne­jakú zmenu, či už ohľadne tvojho sú­kro­mia alebo v práci, máš po­cit, akoby sa ti ro­z­dvo­jila osob­nosť. To ti dáva po­cit stra­chu o tvojho par­tnera, pre­tože si mys­líš, že si do­káže nájsť nie­koho oveľa lep­šieho, kto sa s tý­mito zme­nami vy­spo­riada oveľa ľah­šie. Preto je len otáz­kou času, kedy ho po­šleš kade ľah­šie.

Vod­nár

Tvoju dô­veru do­káže na­ru­šiť hlavne di­voká pred­sta­vi­vosť. Si kre­a­tívna duša s ob­rov­skou dáv­kou fan­tá­zie, vďaka čomu máš v pod­state po­chyb­nosti. Pred­sta­víš si to­tiž svojho par­tnera, ktorý ťa jed­ného dňa bez­dô­vodne opustí a v tvo­jom srdci za­ne­chá úplné práz­dno. Nech­ceš sa toho stať sved­kom a tak ho rad­šej opus­tíš ty.

Ryby

Tvoji pria­te­lia v tebe vy­vo­lá­vajú po­chyb­nosti najmä vďaka ne­re­a­lis­tic­kým pred­sta­vám a sce­ná­rom, o kto­rých by si ni­kdy v ži­vote ne­uva­žo­vala. Ak bol tvoj  par­tner v po­sled­nej dobe za­nep­ráz­dnený, za­čnú sa ťa pý­tať, ako je možné, že si ešte ni­kdy ešte ne­uva­žo­vala o jeho ne­vere. Budú ti pri­ná­šať ná­pady, na ktoré by si ni­kdy ne­prišla. Lep­šie bude, ak o nich ani uva­žo­vať ne­bu­deš.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre