Blú­diš. Hľa­dáš sa. Skú­šaš. Pa­dáš. Si zmä­tená. V tvo­jej mysli je chaos. 

Toto všetko v po­riadku. Je v po­riadku to, ak sa ne­vieš nájsť. Za­tiaľ. Máš celý ži­vot pred se­bou, niet sa kam po­náh­ľať.

Možno štu­du­ješ, cho­díš na krúžky, máš bri­gádu, učíš sa … 

Možno pra­cu­ješ, skoro ráno vstá­vaš, možno si doma a pra­cu­ješ z domu … 

Možno dr­žíš di­étu alebo cvi­číš s ťaž­kými vá­hami … 

Možno máš dlhé hnedé vlasy, alebo krátke blond mi­kádo … 

Ale ty vieš, že to nie je len o tomto. 

Nie si len to, čo vi­díš v zrkadle. Čo ro­bíš pre svoje myš­lienky a emó­cie? Po­city a ra­dosť? 

pe­xels.com

Pre­mýš­ľaš nie­kedy nad tým, čím chceš byť? Či ži­ješ ži­vot taký, aký chceš?

Mi­lu­ješ cho­diť bosá po tráve, po­ze­rať sa na nebo a hviezdy? Sle­du­ješ ži­vot okolo seba alebo nie?

Vieš sa vô­bec ešte úp­rimne smiať? Uve­do­mu­ješ si svoje emó­cie, po­city a silu prí­tom­ného oka­mihu?

Ve­čer ideš spať, si vy­čer­paná, una­vená, má­vaš bez­senné noci a ráno ide znova tento ste­re­otyp do­okola?

No spo­maľ zlatko. Ži­vot nie sú pre­teky. Nie je to o tom, mať naj­lep­šie známky v škole, mať tú naj­lep­šie pla­tenú prácu alebo do­ká­zať veľké veci ľu­dom, kto­rých ani ne­máme radi.

Jed­ným zo zmys­lov ži­vota je za­me­rať sa na seba. Ak má tvoj ži­vot cieľ, tak si to TY. 

 

Možno to znie zlo­žito, ale vô­bec to tak nie je. Je to jed­no­du­ché, len to treba ve­dieť pri­jať a na­učiť sa ro­biť veci, ktoré nás ro­bia šťast­nými a ra­dost­nými. Pri kto­rých sme to my, na nič sa ne­mu­síme hrať a pre­ja­vu­jeme emó­cie. Po­zri si film, pri kto­rom bu­deš pla­kať, choď na ko­mé­diu, pri kto­rej sa bu­deš smiať. Ob­jí­maj ľudí, po­vedz im ako veľmi ich máš rada a ako si ich vá­žiš. 

Maj svoj ži­vot na­pl­nený. Plň si sny. Ži podľa seba a maj sa rada. Zdo­ko­na­ľuj sa v tom, v čom si mys­líš, že ti ide naj­lep­šie. 

Je to tvoj ži­vot. 

Zá­leží len na tebe. 

Komentáre