Exis­tuje je­den ci­tát: „Pri­jí­mame len takú lásku, ktorú si za­slú­žime“. A do­voľ mi po­ve­dať, že si za­slú­žiš ten najk­rajší druh lásky. Spolu so zdra­vým vzťa­hom, ktorý bude len rásť. Lenže nie­kedy nie sú vzťahy len jed­no­du­ché, exis­tujú spô­soby, ktoré de­fi­nujú, čo je vo vzťahu zdravé a čo nie je zdravé. Dnes ti pri­ná­šam člá­nok, vďaka kto­rému zis­tíš, či máš zdravý vzťah alebo nie, podľa tvojho zna­me­nia (alebo zna­me­nia tvojho pria­teľa): 

Ba­ran

Si veľmi ener­ge­tická a oh­nivá. Ak máš zdravý vzťah, tvoj par­tner s te­bou zdieľa všetky dob­ro­druž­stvá a ad­re­na­lí­nové zá­žitky.

Býk

Ako býk si veľmi or­ga­ni­zo­vaná a po­zorná. Ak si v zdra­vom vzťahu, tvoj par­tner si vždy nájde na teba čas, aj keď je veľmi za­nep­ráz­dnený.

Blí­ženci

Si veľmi kre­a­tívna a in­te­li­gentná, ako blí­že­nec vždy tú­žiš po no­vých in­for­má­ciach. Vieš, že máš zdravý vzťah, ak tvoj pria­teľ o teba bo­juje aj na­ďa­lej, čo spolu tvo­ríte pár.

Rak

Vieš, že si v zdra­vom vzťahu, ak tvoj par­tner plá­nuje mať s te­bou deti. Si ne­uve­ri­teľne stra­rost­livá a ro­dinne za­lo­žená.

Lev

Ako lev si nie­kedy ide­a­lis­tická, lás­kavá a ne­istá. Ak si v zdra­vom vzťahu, tvoj par­tner sa o teba po­stará aj v ťaž­kých chví­ľach.

Panna

Si veľmi za­ťa­žená na do­ko­na­losť. Ak sa na­chá­dzaš v zdra­vom vzťahu, tvoj par­tner bude tr­pez­livý a ot­vo­rený k tomu, že sa ob­čas sprá­vaš ako per­fek­ci­onis­tka.

Váhy

Si ro­man­tická duša, ktorá mi­luje úp­rimne. Ak si v zdra­vom vzťahu, tvoj par­tner sa o teba bude sta­rať ako o prin­ceznú a bude vždy úp­rimný.

Škor­pión

Si veľmi in­ten­zívna, zá­bavná alebo aj tvrdo­hlavá. Ak si v zdra­vom vzťahu, tvoj par­tner ťa bude mi­lo­vať cez všetky tvoje ná­lady.

Stre­lec

Ako stre­lec mi­lu­ješ skú­ma­nie no­vých vecí. Vieš, že si v zdra­vom vzťahu, ak ti par­tner po­skytne sa­mos­tat­nosť a ne­zá­vis­losť.

Ko­zo­ro­žec

Si veľmi opatrná, čo sa vzťa­hov týka. Tvoj par­tner ti bude mu­sieť najprv po­ro­zu­mieť do hĺbky, tak zis­tíš, či si v zdra­vom vzťahu.

Vod­nár

Ako vod­nár mu­síš mať nie­koho, kto bude roz­umieť tvo­jej kre­a­ti­vite a fan­tá­zii. Keď máš zdravý vzťah, tvoj par­tner sa pri tebe bude cí­tiť veľmi múdro a bu­deš s ním len rásť.

Ryby

Často sní­vaš, mi­lu­ješ prí­liš a si emo­tívna. Tvoj par­tner ťa musí ve­dieť roz­jas­niť, keď bu­deš mať zlý deň. Vtedy vieš, že si v zdra­vom a mi­lu­jú­com vzťahu.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre