Ako zis­tiť, po akom ob­le­čení baby naj­viac tú­žia? Stačí sa mrk­núť na šta­tis­tiky vy­hľa­dá­va­nia na in­ter­nete. Podľa go­oglu sa veľké množ­stvo hľa­daní v po­sled­nej dobe točí okolo jed­nej veci: bom­ber jac­ket. Mám po­cit, že o chvíľu ju budú no­siť všetci. Je veľmi dobre kom­bi­no­va­teľná, vy­zerá su­per v rôz­nych pre­ve­de­niach a ce­lému vzhľadu do­dáva ten správny uvoľ­nený  look. Pô­vodne bol typ tejto bundy po­u­ží­vaný po­čas dru­hej sve­to­vej, ako funkčné a teplé ob­le­če­nie pre pi­lo­tov.01foto: wat­cha­seek.com

Práve pre tieto vlast­nosti sa po­stupne stala sú­čas­ťou ci­vil­ného ob­le­če­nia, hlavne mla­dých ľudí, pre­tože pred­sta­vo­vala re­bel­skú a špor­tovú al­ter­na­tívu k for­mál­nym sa­kám a ob­le­kom. Tiež sa do­stala do Hol­ly­wo­odu a jej po­u­la­rita vzrá­stla. Pred­stav si na­prí­klad ta­kého Mar­lona Branda alebo Steve Mc Qu­e­ena, na­po­kon, ten je nie na­darmo pre­zý­vaný  The King of Cool.02foto: mosts­ty­lish.com

Dnešné bom­bery si buď si za­cho­vá­vajú de­tailnú a vernú po­dob­nosť pô­vod­ným vo­jen­ským bun­dám, alebo pre­chá­dzajú šia­le­nými ob­me­nami, hlavne čo sa týka ma­te­riá­lov a oz­dôb. Veľ­kým hi­tom sú ce­lo­plošné flo­rálne po­tlače, ako na­prí­klad tie od Adi­das, vý­šivky na chrbte, ktoré bu­dia až orien­tálny do­jem, alebo bundy ušité zo sa­ténu a za­matu. Tie majú od mi­li­tant­ných le­tec­kých uni­fo­riem už po­riadne ďa­leko. Asi naj­väč­ším vy­zna­va­čom bom­bery v šou­biz­nise je Ka­nye West. Áno, je síce až tak kon­tro­verzný, že ľu­dia ho buď mi­lujú, alebo z duše ne­ná­vi­dia, vždy sa mu ale do ur­či­tej miery po­darí ovplyv­niť módny prie­my­sel, od pre­hlia­dok až po bežné re­ťazce.03foto: dh­gate.com

Táto bunda sa dnes už stala sy­no­ny­mom street-style. Fotky zau­jí­ma­vých out­fi­tov z ulice často uka­zujú, čo ľu­dia na­ozaj no­sia, a ako si po svo­jom pre­tvá­rajú a hlavne mie­šajú ne­spo­četné vplyvy módy, hudby a kul­túry. Roz­hodla som sa, že vy­be­riem nie­koľko naj­zau­jí­ma­vej­ších spô­so­bov no­se­nia bom­bery, ktoré ti môžu po­slú­žiť ako in­špi­rá­cia pre je­senné po­ča­sie.

Ak sa roz­hod­neš pre čiernu alebo vo­jen­skú ze­lenú, zvoľ rov­nako kla­sické kúsky, ako na­prí­klad biele tričko a rifle. Ne­za­budni na fa­rebné ak­centy alebo vtipné de­taily.04foto: clo­set­ful­lofc­lot­hes.co.uk

Bom­bera a mini? Táto kom­bi­ná­cia je per­fekt­nou zme­sou od­ka­zov na šesť­de­siate roky a tiež re­pre­zen­tá­ciou sú­čas­ného štýlu ob­lie­ka­nia.

05foto: lo­oksg­reat.co.uk

Skús si ju ob­liecť k nie­čomu tak fe­mi­nín­nemu, ako sú lo­dičky a pu­zdrové šaty.06foto: pin­te­rest.com

Fa­rebná bunda s veľ­kými vý­šiv­kami je už sama o seba taká „šupa“, že ju stačí do­pl­niť jed­no­fa­reb­ným, ne­ut­rál­nym ob­le­če­ním.  Mô­žeš ju na­vrstviť na ďal­šie kusy odevu a ne­chať ich vy­tŕčať.07foto: as­ty­le­al­bum.com

 

Komentáre