Po­maly, ale isto sa blíži jar a ty pri po­hľade do zrkadla za­čí­naš smú­tiť za svo­jím let­ným opá­le­ním. Ob­do­bie vy­hrie­va­nia sa na sl­niečku s drin­kom v ruke je ďa­leko v ne­do­hľadne a od­razu sto­jíš pred veľ­kou di­le­mou. Po­čkať na tep­lej­šie letné dni alebo vy­skú­šať cestu ume­lého opá­le­nia? Pre me­nej tr­pez­livé z nás, sa tu nájde rie­še­nie. Tu je zo­znam naj­čas­tej­šie kla­de­ných otá­zok.

young woman at laying on solarium bed and get brown skin tone ready for summer

Foto: shek­nows.com

Ako dlho sa mô­žem opa­ľo­vať ?

Vše­obecne platí zá­sada, že me­dzi pr­vým a dru­hým opá­le­ním sa do­dr­žiava in­ter­val 48 ho­dín. Čas na aký sa roz­hod­neš vstú­piť dnu zá­leží iba od tvojho roz­hod­nu­tia. Ide­álne je ale brať ohľad na tvoj typ pleti a tiež pra­vi­del­nosť náv­štev. Keďže v nie­kto­rých so­lá­riách majú sil­nej­šie a v nie­kto­rých slab­šie tru­bice, na prvú náv­števu ti od­po­rú­čam zvo­liť si 5 mi­nút.

Ako často sa mô­žem opa­ľo­vať ?

Ni­kdy sa ne­opa­ľuj viac ako raz denne. Ide­álne je ne­prek­ro­čiť hra­nicu 50 vstu­pov ročne.

 

Ako sa mám sta­rať o po­kožku pred vstu­pom do so­lá­ria ?

Pred vstu­pom do so­lá­ria ne­pou­ží­vaj par­fémy ani de­z­odo­ranty. Po­kožku očisti od kré­mov alebo iných koz­me­tic­kých príp­rav­kov. Tesne pred opa­ľo­va­ním sa ne­de­pi­luj. Pred opa­ľo­va­ním mô­žeš po­u­žiť iba špe­ciálne príp­ravky na telo, ktoré sú do­stupné priamo v so­lá­riu.

 

Mu­sím po­u­žiť ochranné oku­liare s UV fil­trom ?

Pri opa­ľo­vaní sa od­po­rúča mať za­tvo­rené oči alebo po­u­žiť špe­ciálne oku­liare.

Ak no­síš kon­taktné so­šovky, pred vstu­pom si ich vy­ber.

 

Mô­žem sa po opa­ľo­vaní v so­lá­riu ospr­cho­vať ?

Ak chceš, aby ti opá­le­nie vy­dr­žalo, as­poň 2 ho­diny po opa­ľo­vaní sa ne­spr­chuj. Ak tak uro­bíš, zni­žu­ješ jeho efekt.

Foto: mrwallpaper.com

Foto: mr­wall­pa­per.com

Čo sa stane ak skom­bi­nu­jem opa­ľo­va­nie v so­lá­riu a na slnku ?

Opa­ľo­va­nie v so­lá­riu a na slnku sa v ten istý deň ne­od­po­rúča, pre­tože mô­žeš ľahko pre­kro­čiť dennú dávku UV žia­re­nia a spá­liť sa.

 

Mô­žem sa v so­lá­riu opa­ľo­vať bez ob­le­če­nia ?

Do so­lá­ria je ide­álne vstú­piť v plav­kách alebo spod­nom prádle, keďže so­lá­rium opa­ľuje rov­nako in­ten­zívne ako nor­málne slnko a veľmi lahko sa mô­žeš spá­liť na mies­tach, ktoré oby­čajne ne­vy­sta­vu­ješ sl­neč­nému žia­re­niu. Ak si však zvyk­nutá na opa­ľo­va­nie „hore bez“, ne­malo by to spô­so­biť žiadne prob­lémy.

 

Mala by som sa pred po­by­tom v so­lá­riu od­lí­čiť ?

Od­po­rúča sa zba­viť pleť akých­koľ­vek príp­rav­kov, vrá­tane make-upu a lí­či­diel. Ak sa raz za čas ocit­neš v si­tu­ácii kedy to nie je možné, nič vážne sa ti ne­môže stať. Pri opa­ko­va­ných náv­šte­vach so­lá­ria si na to ale daj po­zor. Nie­ktoré diev­čatá ho­vo­ria, že sa im po opa­ľo­vaní s make-upom uro­bili na tvári fľaky. Exis­tuje však aj iná mož­nosť. Ča­sto­krát je na vý­ber ho­ri­zon­tálne so­lá­rium, kde sa dá opa­ľo­va­nie tváre vy­pnúť.

 

Mô­žem mať na sebe po­čas opa­ľo­va­nia šperky ?

Ak si šperky pred opa­ľo­va­ním zlo­žíš, do­siah­neš rov­no­mer­nej­šie opá­le­nie. Na­vyše, ak si vnútri dl­h­šie, môže sa stať že na­hriate šperky ťa za­čnú ne­prí­jemne pá­liť.

 

Kedy by som opa­ľo­va­nie v so­lá­riu mala úplne vy­ne­chať ?

Po­byt v so­lá­riu sa ne­od­po­rúča ak máš aké­koľ­vek zdra­votné prob­lémy. Môže ísť o oby­čajnú nád­chu ale aj o zá­pal dý­cha­cích ciest, zá­paly kože, her­pesy. So­lá­rium sa ne­od­po­rúča ani keď máš aler­giu na sl­nečné žia­re­nie alebo uží­vaš ur­čité druhy lie­kov. Nie­ktorí od­bor­níci do­konca tvr­dia, že nie je vhodné ani v te­ho­ten­stve. Ak si nie si istá aký vplyv by mohlo mať umelé opá­le­nie na tvoje telo, po­raď sa s od­bor­ní­kom.

Ak sa roz­hod­neš pre pra­vi­delné náv­števy, so­lárne štú­dio si vy­be­raj roz­umne. V dob­rom so­lá­riu ti po­ra­dia ohľa­dom špe­ciál­nych príp­rav­kov na opa­ľo­va­nie, po­sta­rajú sa o hy­gienu, in­for­mujú ťa o zá­klad­ných pra­vid­lách pred vstu­pom a za­bez­pe­čia prí­jemnú at­mo­sféru.

Komentáre