Ak hľa­dáš in­špi­rá­ciu do tvojho sveta módy, tak sa mô­žeš te­šiť, pre­tože tento člá­nok bude presne o nej. Keďže si do­vo­lím tvr­diť, že každá žena pre­chá­dza ob­do­biami, kedy si ,,nemá čo ob­liecť“, nie­kedy sa ob­ráz­ková in­špi­rá­cia hodí najmä v ta­kýchto oka­mi­hoch, kedy po­tre­bu­jeme na­kop­núť svoju uzdu fan­tá­zie a vy­ča­ro­vať z nášho šat­níka niečo šmrn­covné.

     V po­dobe nie­koľ­kých per­fektne na­sty­lo­va­ných out­fi­tov sa mô­žeš nie len in­špi­ro­vať, ale sa­motné out­fity po­u­žiť aj k do­tvo­re­niu svojho vlast­ného. V pod­state je toto ob­do­bie ob­do­bím, kedy máš po­slednú mož­nosť ob­liecť si na­prí­klad takú sukňu s ve­do­mím, že v nej ne­za­mrz­neš do špiku kosti a ke­dže práve te­raz sú na­prí­klad sukne a ob­tia­hnuté šaty veľmi trendy, nie­koľko per­fekt­ných, jed­no­du­chých a zau­jí­ma­vých kom­bi­ná­cií náj­deš tak­tiež niž­šie. Sukňu mô­žeš po­kojne do­pl­niť nad­ko­lien­kami, o kto­rých si sa do­čí­tala v mi­nu­lom článku a tvoj out­fit bude per­fektný! Ak ale sukne veľmi ne­no­síš a upred­nost­ňu­ješ po­hod­lie, nie­koľko va­riant zau­jí­ma­vých, no­ha­vi­co­vých,  je­sen­ných out­fi­tov náj­deš me­dzi nimi tak­tiež.

  • Sukňa, šaty

V ta­komto prí­pade voľby na­hých nôh siahni po veľmi tren­do­vej, pú­zdro­vej va­riante, alebo sukni áč­ko­vého strihu. Štý­lové sú tak­tiež krat­šie šaty, ktoré v do­pl­není s nad­ko­lien­kami, alebo čiž­mami s výš­kou nad ko­leno vy­ze­rajú ne­uve­ri­teľne žen­sky!befunky-collage1befunky-collage2

  • No­ha­vice

Ak ale vo­líš rad­šej no­ha­vice a ta­kýto po­hodl­nejší sty­ling, nech sa páči. Do­plň svoje ob­ľú­bené je­ansy over­size svet­rom, alebo tren­do­vým šá­lom či klo­bú­kom.
befunky-collage5befunky-collage6       Zdroj: Pin­te­rest

Komentáre