Zvláštne tie naše ži­voty, však? Raz strá­came, ne­skôr zís­kame. Včera sme pla­kali, dnes sme šťastní. Ach, ten ži­vot a hlavne tá láske. Ale aj tak mi­lu­jeme mi­lo­vať. Mo­tý­liky v tele si po­le­tujú, my sa usmie­vame a všetko je kraj­šie, lep­šie a v pod­state ten svet nie je až taký zlý. Naše vi­de­nie sa ob­me­dzí, máme na sebe ru­žové oku­liare, srdce bije, dý­cha a ra­duje sa. Áno, toto do­káže so mnou i s te­bou po­ro­biť láska.

Áno, tá láska, ktorá je ohro­zená, ak je úp­rimná. Tá láska, ktorá sa veľmi oho­vára a vraj už ani sku­točne ne­exis­tuje. Tieto slová pat­ria tebe, moja milá.

Pre­tože viem, že jed­ného dňa bu­deš opäť dý­chať lás­kou. 

Pre­tože viem, že sa rany za­hoja a ty bu­deš vy­lie­čená.

unsp­lash.com

Drahá moja, viem, že ti ži­vot ne­bol vždy ná­po­mocný, že si láska nie­kedy ro­bila čo chcela a ty si po no­ciach pla­kala. Pre­tože sa to stalo. Láska sa vzdia­lila a ty si ne­ve­dela, ako bez nej žiť. No zis­tila si, že láska sa ne­na­chá­dza len v ci­toch k osobe, ktorú mi­lu­ješ. Na­chá­dza sa i v ci­toch, akými máš rada svo­jich pria­te­ľov a ro­dinu. Zis­tila si, že láska ne­musí byť len v pra­vej láske, kde je muž a žena. Po­cho­pila si lásku ku svo­jej matke, ku svo­jej dra­hej pria­teľke, či ces­to­va­niu.

Od­razu všetko dá­valo zmy­sel a ty si ne­prek­lí­nala lásku ako tú, ktorá ti zo­brala cenné mo­menty. Ďa­lej si si ich vy­tvá­rala a mi­lo­vala si. Mi­lo­vala si ranné šte­bo­ta­nie vtá­kov, vôňu lúč­nych kve­tov, dážď a tvoje nové šaty. Mi­lo­vala si spoz­ná­vať nové miesta a mestá, za­mi­lo­vala si sa do ma­lých re­štau­rá­cií a ka­viar­ni­čiek, a ne­dala si do­pus­tiť na vý­lety s pria­teľmi do hôr, kde si všetky tech­no­ló­gie dala bo­kom a uží­vala si si opäť lásku. Možno nie tú, o kto­rej sa naj­čas­tej­šie roz­práva a naj­čas­tej­šie sa ha­nobí.

ix_j5bpiwro-flash-bros

pe­xels.com

Áno, láska k tomu dru­hému. Kedy ži­jete spolu, kedy tvo­ríte spolu a plá­nu­jete spolu. Nie si ani prvá, ani po­sledná, kto­rej sa to stalo. To, že niečo ne­vyšlo, ne­zna­mená, že už nič nové ne­príde. Konce sú pre nové za­čiatky. Spo­mí­naš si, ako si si omnoho viac za­čala vá­žiť samú seba? Ako si mi­lo­vala svoje telo, to, ako vy­ze­ráš. Ko­nečne si si spl­nila sny a za­mi­lo­vala si sa do sa­mej seba? Dobré dievča. Chvá­lim ťa. Pre­tože si za­mi­lo­vaná. No ve­rím, že nie si smutná. Ne­buď. Nie všetko vždy ide podľa plá­nov a ži­vot a hlavne láska nám veľ­krát pri­nesú zmeny. Nie vždy sme na za­čiatku spo­kojné, no na­ko­niec po­cho­píme, ako veľmi sme tu zmenu po­tre­bo­vali.

Ja ve­rím, že sa raz za­mi­lu­ješ opäť do tej lásky, kde sú dvaja. Pro­sím, snaž sa vi­dieť v ľu­ďoch len to dobré a ne­pod­ce­ňuj ani seba, ani druhé po­hla­vie. Jed­no­du­cho to príde. A ty už ne­bu­deš za­mi­lo­vaná len do seba, do ces­to­va­nia či pria­te­ľov, ale aj do člo­veka, s kto­rým sa spo­jíte túž­bou. S kto­rým bu­dete pre­mýš­ľať nad bu­dúc­nos­ťou a ty bu­deš mi­lo­vať úp­rimne, vrúcne a bez ob­me­dzení.

Je skvelé, že si sa za­tiaľ so svo­jím zlo­me­ným srd­com učila mi­lo­vať jed­no­du­cho. Vy­chut­ná­vala si si každý mo­ment, na­učila si sa mi­lo­vať samú seba a uve­do­mila si si, že láska sa nedá vy­nú­tiť. Ďa­kuj. Láska ťa na­učila i iné veci, ktoré sú s ňou spo­jené. Pro­sím, ne­pod­ce­ňuj ju, mi­luj ju a hlavne od­púš­ťaj. Sebe, láske aj tomu dru­hému. Láska na teba ne­za­nev­rela, ne­boj sa. Stále ťa chce. Stále čaká. Kým niečo po­cho­píš, niečo nové za­ži­ješ a po­u­číš sa. Láska pri­chá­dza ne­ča­kane no po­riadne.

unsp­lash.com

Drahá moja, mi­luj ne­us­tále.

I veci a ľu­dia okolo teba sú hodní, aby si ich mi­lo­vala. 

Ak sa na­učíš mi­lo­vať tieto veci, na­učíš sa mi­lo­vať i osobu, ktorá s te­bou bude po zvy­šok ži­vota.

Bude to nád­herné.

Už te­raz sa na to te­ším. 

 

,,Moje naj­ne­za­bud­nu­teľ­nej­šie práz­dniny boli tie, keď sme si ne­dávno s mo­jím pria­te­ľom pre­na­jali dom v Me­xiku. Strá­vili sme týž­deň pi­tím mar­ga­rity, jaz­de­ním na bi­cyk­loch, je­de­ním gu­aca­mole a čí­ta­ním kníh pri mori. Bolo to jed­no­du­ché a zá­ro­veň tak do­ko­nalé.“ – Pho­ebe Ton­kin

Komentáre