Uro­biť si ra­dosť sa dá aj za re­la­tívne malý pe­niaz. A do­konca oveľa viac, než si do­ká­žeš na prvý po­hľad pred­sta­viť. Aby som ti to do­ká­zala, dala som s ka­moš­kami hlavy do­kopy a na­šli sme hneď 10 cool vecí pre ka­mošku či seba, za ktoré ne­ut­ra­tíš viac, ako jednu de­sa­ť­e­urovku.

1.  Ma­sáž

Roz­maz­nať sa z času na čas si za­slúži každá z nás. A po­viem ti úp­rimne, keby všetci tí muži, ktorí sa ma sna­žili zba­liť na “skvelú ma­sáž” ro­bili na­ozaj skvelú ma­sáž, ne­pot­re­bo­vala by som nič po­dobné do konca ži­vota. No huba tlia­cha a sku­tek utek. A tak si z času na čas do­pra­jem sku­točnú ma­sáž od sku­toč­ného pro­fíka. Cez zľa­vové por­tály po­kojne aj do 10 eur.

masagefoto: Ti­rol Mas­sage

2.  Mat­cha

Ze­lený práš­kový čaj, ktorý bud­his­tickí mnísi po­va­žo­vali za “eli­xír zdra­via”. Nie­lenže ob­sa­huje celé spek­trum pros­peš­ných vi­ta­mí­nov, na­vyše ti aj pre­čistí telo, ochráni ťa pred mno­hými cho­ro­bami a bu­deš sa cí­tiť ako zno­vuz­ro­dená.

foto: True Le­mon

3. Ne­tf­lix

Po­čula si už o Ne­tf­lixe? To máš jednu veľkú kniž­nicu plnú fil­mov a se­riá­lov. Stojí to 8, 10 alebo 12 eur me­sačne, v zá­vis­losti od toho, v akej kva­lite chceš filmy po­ze­rať. A ver mi, nie je nič prí­jem­nej­šie, ako si sad­núť s ka­moš­kou za po­čí­tač a ho­dinu hľa­dať ide­álny film. Ko­niec kon­cov, to ma často baví viac ako sa­motný film.

Čo mnohí stále ne­tu­šia je, že Ne­tf­lix je zhruba od za­čiatku roka aj na Slo­ven­sku. Opäť veľká hod­nota za lacný pe­niaz, ne­ber to.

70196145foto: Ne­tf­lix

4. Dáta na mo­bil

Áno, súďte ma, ale ja di­gi­tálnu dobu mi­lu­jem. Mi­lu­jem to, ako si do­ká­žeme s ka­moš­kami v prie­behu pár se­kúnd vďaka jed­nej fotke a Mes­sen­geru uro­biť mód­neho po­radcu, mi­lu­jem to, ako môžme ne­us­tále so se­bou zdie­ľať milé mo­menty z na­šich dní cez Snap­chat, mi­lu­jem to, ako si do­ká­žem aký­koľ­vek prob­lém po­mo­cou Go­oglu vy­rie­šiť ho­cikde a ho­ci­kedy.

Okej, asi to máš rada tiež. No rov­nako po­tom ne­zná­šaš aj po­cit, keď sa dáta minú a ty tr­píš ex­trémne po­malú rých­losť, resp. ob­no­vu­ješ a ob­no­vu­ješ ba­líčky, až kým ti to ne­spo­čí­tajú pri najb­liž­šej fak­túre. Vy­rie­šila som to 4kou, ktorá mi za de­sinu dá 10 GB dát a k tomu aj 100 mi­nút alebo SMS. A to už mám aj ja prob­lém mi­nút. Keď si pred­sta­vím, koľko som do­te­raz pla­tila za pár me­ga­baj­tov..

guillefaingoldfoto: Gu­ille Fain­gold

5.  NYX Doll Eye

Známa značka koz­me­tiky NYX len pár dní do­zadu ot­vo­rila prvú pre­dajňu na Slo­ven­sku a keď už sa ba­víme o ve­ciach pod 10 eur, mám pre teba je­den tip. Túto ria­senku som si za­mi­lo­vala po pr­vom po­u­žití a po­chy­bu­jem, že bu­dem nie­kedy ešte po­tre­bo­vať inú. A v e-shope ma stála 9,40 eur.

IMG_2758foto: So Many Lo­vely Things

6. Nike Trai­ning Club

Nike sa heclo a pri­pra­vilo bru­tálnu ap­li­ká­ciu, ktorá ťa do­stane do formy. Ko­pec tré­nin­go­vých plá­nov, všetko po­kope, vy­zerá to dobre, fun­guje to, za­po­tíš sa a čo je naj­lep­šie – zvlád­neš to aj doma!

Exis­tuje po­tom ešte ses­ter­ská ap­li­ká­cia Nike Run­ning Club, ktorá je schopná vy­ge­ne­ro­vať vlastný be­žecký prog­ram. Skús to a uvi­díš.

article-01-largefoto: Nike

7. Po­wer­banka

V dobe, keď mám v mo­bile scho­vaný prak­ticky celý svoj ži­vot, lís­tky do kina, na vlak, prácu a ko­pec ďal­šieho, je jed­no­du­cho po­wer­banka mo­jim naj­lep­ším ka­ma­rá­tom. Vždy som si ho­vo­rila, že ja niečo po­dobné po­tre­bo­vať ne­bu­dem, no od­kedy ju mám, pra­vi­delne mi za­chra­ňuje ži­vot.

326

foto: EBL

8. Spo­tify

Keď už som pri hudbe, tak spo­me­niem aj Spo­tify. Možno ho po­u­ží­vaš, prav­de­po­dobne skôr ne­pla­tenú ver­ziu. Tých 6 eur me­sačne som ochotná obe­to­vať, nie­len kvôli tým ne­chut­ným re­kla­mám na “pla­y­listy Digs­ter”, ale aj kvôli pod­pore hu­dob­ní­kov a tiež mož­nosti bez ob­me­dzení po­čú­vať na mo­bile.

foto: wiki

9. Žen­ská sauna

Mi­lu­jem saunu. Nie je lepší po­cit na svete, ako sa celá spo­tená ho­diť do stu­de­nej vody. Ale niečo mi vadí. A asi to po­znáš aj ty. Voj­deš do sauny a máš po­cit, že kaž­dému mu­žovi okolo ožíva pred­sta­vi­vosť. Možno si to len na­ho­vá­ram, no jed­no­du­cho sa sama me­dzi pia­timi mužmi ne­cí­tim kom­for­tne. Na­šťas­tie som ob­ja­vila saunu, ktorá je ur­čená vý­hradne pre ženy.young-woman-relaxing-in-a-sauna-coverfoto: you­qu­een

10. Šte­niatka

Ne­ho­vor mi, že ne­mi­lu­ješ roz­košné malé psíky. Všetci ich mi­lujú, ale nie každý má pre psíka doma pries­tor. Preto ťa tvoj pre­ukaz na ven­če­nie bude stáť len dve eurá, aby si do­ká­zala sebe aj psí­kom spra­viť ne­ko­nečnú ra­dosť.

impossibly-cute-puppy-2foto: dog­time

ti­tulná foto: Si­mone Bec­chetti

Komentáre