Nie­kedy sa zo­bu­díš, tvoje vlasy sú su­per a ne­treba na nich nič me­niť. No sú tu aj rána , kedy nie je všetko do­ko­nalé. Na to, aby tvoje vlasy mali do­ko­nalý lesk, ob­jem a ne­lá­mali sa ne­pot­re­bu­ješ ab­sol­vo­vať najd­rah­šie kúry a ku­po­vať si pre­dra­žené šam­póny so za­ru­če­ným účin­kom.

Pri­pra­vili sme si pre teba zo­pár uži­toč­ných rád , ti­pov a tri­kov s kto­rými sa mô­žeš pri­blí­žiť k do­ko­na­lým vla­som. Mysli na svoje vlasy a nie len raz za me­siac a vý­sle­dok sa čo­skoro do­staví.

Čo na­ozaj spô­sobí šam­pón tvo­jím vla­som?

Od šam­pó­nov väč­ši­nou oča­ká­vame, že z na­šich vla­sov do­stanú ne­čis­toty, do­dajú im ob­jem alebo ich ošet­ria. Pravda je taká, že mnoho šam­pó­nov na na­šom trhu ob­sa­huje látky, ktoré ča­som vlasy osla­bujú. Sú to na­prí­klad sul­fány a pa­ra­bény.

 Sul­fáty

V šam­póne spô­so­bujú pe­ne­nie, od­mast­ňujú po­kožku a na­rú­šajú ochranný plášť po­kožky. Ak si far­bíš vlasy, dá­vaj si na ne po­zor – vy­mý­vajú z vla­sov farbu.

 Pa­ra­bény

Na oba­loch po­tra­vín alebo koz­me­tiky sú ozna­čené pís­me­nom E. Pa­ra­bény majú an­ti­bak­te­riálne účinky. To za­ru­čuje, že vý­ro­bok ma dl­h­šiu dobu spot­reby. 

Aby ste sa vy­hli škod­li­vým lát­kam stačí, ak rýchlo očami pre­beh­nete eti­ketu. Ak sa pa­ra­bény na­chá­dzajú v hor­nej časti eti­kety zna­mená to, že pro­dukt ob­sa­huje veľa ne­žia­du­cich lá­tok. Ak sa na­opak na­chá­dzajú na konci eti­kety, vý­ro­bok ob­sa­huje len malé množ­stvo pa­ra­bé­nov alebo iných lá­tok.

Vlasy ako slama kvôli fénu, žeh­ličke a kulme

iron

Títo po­moc­níci sú pri čas­tom a ne­opatr­nom po­u­ží­vaní na škodu. Za­prí­či­ňujú po­ško­de­nie a štie­pe­nie kon­če­kov. Ak sa ich nech­ceš vzdať ale tak isto ne­mie­niš mať vlasy , ako slamu do­praj si as­poň raz za dva týždne vla­sový zá­bal. Po­u­ží­vaj ioni­zo­vanú žeh­ličku a chla­dený vzduch pri fé­no­vaní. Dob­rou voľ­bou sú aj rôzne oleje a spreje, ktoré ochrá­nia tvoje vlasy pred vy­so­kou tep­lo­tou.

Kefa či hre­beň ?

Ide­álny hre­beň má na konci za­ob­lené zúbky, ktoré ned­ráž­dia po­kožku hlavy a je tou naj­lep­šou voľ­bou pri roz­če­sá­vaní ešte vlh­kých vla­sov.

Kefu zvol až pri dru­hej fáze upra­vo­va­nia. Vlasy by si si mala ke­fo­vať len ak sú už su­ché. Ke­fo­va­nie skvele pre­kr­vuje po­kožku hlavy a po­máha k od­stra­ňo­va­niu odum­re­tých častí kože a vla­sov.

Ako si správne umyť vlasy?

Skús sa vy­va­ro­vať ho­rú­cej vode, tá to­tiž vy­su­šuje po­kožku hlavy. Su­chá po­kožka zna­mená aj viac lu­pín. Naj­lep­šou voľ­bou je vlažná voda. Kon­čeky znesú aj stu­den­šiu vodu, tak zís­kaš aj lepší lesk. Šam­pón po­u­ží­vaj len na po­kožku hlavy, na kon­čeky vla­sov po­stačí kon­di­ci­onér alebo maska na vlasy.

Pit­ným re­ži­mom proti su­chým vla­som.

Te­ku­tiny pri­dá­vajú na kva­lite nech­tom, vla­som aj po­kožke. Preto je naj­lep­šie piť čistú vodu, by­linné čaje a dbať na to, aby si vy­pila každý deň as­poň 1,5l te­ku­tín.

Ne­chaj svoje vlasy dý­chať

tail

No­síš často zop­nuté vlasy a keď si dá­vaš ve­čer dole gu­mičky , po­ci­ťu­ješ bo­lesť pri ko­rien­koch? Vtedy je ide­álna krátka ma­sáž. Ak sa chceš vy­hnúť bo­les­tiam a lá­ma­niu vla­sov, tak si vy­meň gu­mičku po prí­chode do­mov za veľký šti­pec alebo si ich ne­chaj roz­pus­tené.

Pra­vi­delne si pod­stri­huj kon­čeky

Nie každá žena ob­ľu­buje náv­števy u ka­der­ní­kov. Aj tebe sa ur­čite stalo, že z plá­no­va­ného skrá­te­nia o 5 cm sa stalo ne­ja­kým zá­zra­kom 10 cm. Lenže roz­štie­pené kon­čeky sú “smrť.” Pod­stri­hnúť kon­čenky as­poň raz za dva me­siace je na­ozaj pros­pešné. Tvoje vlasy sa ti po­ďa­kujú.

Ko­ko­sový olej vy­rieši všetko

Škála vy­uži­tia ko­ko­so­vého oleja je na­ozaj ši­roká. Dá sa vy­užiť pri va­rení ale aj pri sta­rost­li­vosti o pleť alebo vlasy. Jeho pra­vi­delné po­u­ží­va­ním sa tvoje vlasy po­sil­nia , zís­kajú lesk a tvoja vla­sová po­kožka sa zmäkčí.

Tieto jed­no­du­ché do­máce kúry do­dajú tvo­jim vla­som stra­tenú ener­giu, lesk a odol­nosť.

food

Me­dová maska s oli­vo­vým ole­jom


Zmie­šajte dve ča­jové ly­žičky medu s troma ly­žič­kami oli­vo­vého oleja. Zmes vma­sí­rujte do vla­sov, ktoré ná­sledne za­balte do ige­li­tové vrecka alebo kú­pa­cej čiapky. Ne­chajte pô­so­biť 15 mi­nút. Po­tom vlasy umyjte šam­pó­nom.

Vla­sový zá­bal pre zni­čené vlasy


Zrelý ba­nán po­pučte a pri­dajte pár kva­piek mand­ľo­vého oleja. Vma­sí­rujte do vla­sov a ne­chajte pô­so­biť 15 mi­nút. Oplách­nite só­do­vou vo­dou a ná­sledne po­u­žite šam­pón s kon­di­ci­oné­rom.

Prvá po­moc pre vy­su­šené vlasy


Zmie­šajte ly­žicu medu s po­lo­vi­cou po­hára pl­no­tuč­ného mlieka. Na­miesto mlieka mô­žete po­u­žiť aj smo­tanu. Vma­sí­rujte do vla­sov a vla­so­vej po­kožky. Ne­chajte pô­so­biť 15 mi­nút, ná­sledne vlasy po­riadne umyte bež­ným šam­pó­nom alebo s jem­ným det­ským šam­pó­nom.

Ak ťa trá­pia vy­su­šené a po­lá­mané vlasy, tak do svojho je­dál­nička za­raďte tek­vi­cové se­mienka, ore­chy, rast­linné oleje a je­dzte stravu bo­hatú na zi­nok.

zdroj:man­tello.co.uk

Komentáre