Rok 2018 bol pre Arianu Grande ne­smierne ná­roč­ným. No ani to ju ne­za­sta­vilo v tvo­rení hi­tov a ten po­sledný sa, sakra, po­da­ril!

Jej po­sledný hit ,,Thank u, next!“ lá­mal re­kordy. Dva me­siace po úmrtí svojho ex-pria­teľa, Maca Mil­lera, vy­dala Ariana Grande pie­seň, v kto­rej mu ďa­kuje a na­zýva ho an­je­lom. Ďa­kuje kaž­dému jed­nému svojmu bý­va­lému pria­te­ľovi, pre­tože každý ju na­učil nieč iné.

Ok­rem textu, nad kto­rým by sa mali za­mys­lieť všetky zlo­mené srd­cia, ale aj tí za­daní či bez­ná­dejne za­mi­lo­vaní, dis­po­nuje pie­seň vý­bor­ným kli­pom. Cel­kovo sú v ňom skryté štyri filmy, ktoré is­tého času pat­rili jed­no­značne k tým na­job­ľú­be­nej­ším me­dzi tí­ne­džer­kami. Hlavnú po­stavu kaž­dého filmu stvár­nila sa­motná Ariana a ok­rem nej sa vo vi­deo­k­lipe ob­ja­vili aj herci z jed­not­li­vých fil­mov. A to na­prí­klad Lind­say Lo­han, Jo­nat­han Ben­nett, Jen­ni­fer Co­olidge, alebo aj Kris Jen­ner.

Viete, ktoré filmy to sú? Pri­ná­šam vám názvy fil­mov, ale aj ich (sku­točne) mini opisy podľa toho, ako ich mo­jím skrom­ným „ja“ vní­mam.

1. Mean Girls /Pro­tivné baby/

Film z roku 2004 o pro­tiv­nej Re­gine a ich troj­lís­tku ne­ne­chal ur­čite žiadne dievča chlad­ným. Bez­po­chyby jej chcela ne­jedna z nás vy­škria­bať oči. Iba na konci nie, to sme boli všetky ka­ma­rátky. Krása nie je všetko a dobré srdce je zá­klad. 😉

2. Bring It On /Bravo, girls/

Nech sa pri­hlási to dievča, ktoré ne­malo rado filmy s rozt­lies­ka­vač­kami! Ani jedna, mys­lela som si… Každá z nás chcela no­siť krátke sukne, crop­topy, biele te­nisky, mať cop vy­pnutý čo naj­vyš­šie (naj­lep­šie rovno na čele) a po­vzbu­dzo­vať na­ma­ka­ných sva­lov­cov na stred­nej škole, z kto­rých by mi­ni­málne je­den bol na­šou taj­nou lás­kou. A sa­moz­rejme, naj­lep­šie by bolo, keby oni hrali rugby alebo niečo také…
A po­tom prišla stredná škola a s ňou aj tr­pká prí­chuť re­a­lity. Prečo nám ni­kto ne­po­ve­dal, že tak to u nás ne­fun­guje?

3. Le­gally Blonde /Pravá blon­dínka/

Krásna, múdra, trošku na­ivná, ale hlavne celá ru­žová s či­va­vou v ruke! No niečo sa predsa po­kazí… Film, ktorý opäť uka­zuje, že krása nie je všetko a nie všetko je tak, ako to na prvý raz vy­zerá. V na­šom ži­vote by sme mali bo­jo­vať s pred­sud­kami a Pravá blon­dínka je toho skve­lým prí­kla­dom..

4. 13 go­ing on 30 /Cez noc trid­siat­nič­kou/

Vý­borný film na uve­do­me­nie pre diev­čatá, ktoré sa ne­us­tále nie­kam po­náh­ľajú. Ne­mys­lím tým za au­to­bu­som… Ale za ži­vo­tom, za bu­dúc­nos­ťou, za vyš­ším ve­kom.
Te­raz sa pri­ho­vá­ram vám, diev­čatá. Čas ply­nie tak, ako má. To, čo je te­raz, te­raz aj má byť. Nič vám ne­ute­čie. Ani dis­ko­téky, ani fra­jeri a iné veci… Za­stavte sa! Nech­cite byť star­šie! Ono to príde, po­čká si vás to. Tak robte tak, aby ste to raz ne­ľu­to­vali.

 

Na zá­ver ešte pri­pá­jam sa­motný vi­deo­k­lip, aby ste sa mohli pre­sved­čiť.
Tak teda prí­jemné po­čú­va­nie. Či po­ze­ra­nie?

 

Komentáre