Ča­sto­krát sa sa­mej seba opý­tam túto otázku. A mys­lím, že nie som sama. Do­konca sa nie­kedy i teba spý­tam, či si spo­kojný. S tým, akú ženu máš po svo­jom boku.

Ni­kdy som sa ne­me­nila kvôli tebe. Av­šak stala som sa pri tebe lep­ším člo­ve­kom. Člo­ve­kom, ktorý už ne­hľadí len na vlastné zá­ujmy, člo­ve­kom, ktorý sa stará a zau­jíma sa, ako sa mal ten druhý. Člo­ve­kom, ktorý i do tre­tej rána ti píše esej do školy, ktorú ne­stí­haš. Viem, že nie som vždy prí­kla­dová žena, že ob­čas sa vŕ­tam v mi­nu­losti, ktorú nie vždy treba pri­po­mí­nať a ty ma so smie­chom alebo s hne­vom na­zveš „ar­che­olo­gič­kou“.

large

we­he­ar­tit.com

Mi­lu­jem ten po­cit, kedy ma za niečo po­chvá­liš alebo sa len tak na mňa po­zrieš a po­vieš mi, že som stále pre teba ne­či­ta­teľná. Že mi­lu­ješ moje vlasy, vraj je jedno aké sú dlhé. Keď si mi po­ve­dal, že zbož­ňu­ješ môj vkus a mi­lu­ješ, keď si ku­pu­jem sama kvety. Po­cho­pila som, že ma be­rieš ako nie­koho. Ako by­tosť, ktorá je iná. Ktorú mi­lu­ješ a ktorú si vá­žiš. Ta­kisto ako si ja vá­žim teba a sta­rám sa. O to, či si v po­riadku po vče­raj­šej kalbe s ka­ma­rátmi, či si si zo­bral ten obed na in­trák, čo ti ma­mina chys­tala a či si sa už bol na­jesť.

Av­šak nie­kedy sa pý­tam, som pre teba dobrá stále? Stále som taká vý­ni­močná, iná a skvelá? Ako viem, či to ne­uvi­díš na inej? Nie­kedy je ťažké byť vo vzťahu stále šťastní, byť stále vý­ni­močný je­den pre dru­hého, aj keď spolu ži­jete už tých pár ro­kov. Preto spolu ob­di­vu­jeme tie páry, ako sú i naši starí ro­di­čia, ktorí spolu žijú už 50 ro­kov, a stále sa ľú­bia. Chcem, aby si sa i ty na mňa po­zrel i po tých ro­koch a vi­del v mo­jich očiach is­kru lásku. Tú, ktorú sme za­pá­lili pred pár rokmi. Ne­vy­hasla. Ona stále is­krí, keď sa stret­neme po týždni od­lú­če­nia, keď ma po­chvá­liš, že sa pre teba sna­žím niečo na­va­riť, aj keď va­re­nie ne­zná­šam a do­konca is­krí i vtedy, keď sme s pria­teľmi.

16831911_1173007479464611_9110937684679194997_n

qu­ote­ca­ta­log.com

Ni­kdy sa nech­cem me­niť kvôli nie­komu, av­šak ďa­ku­jem za to, že si ma pri­jal. So všet­kými mo­jimi chy­bami, ná­la­dami a ná­zormi. Že ma pod­po­ru­ješ a ďa­ku­ješ mi. Ve­rím, že bu­dem stále pre teba tá skvelá žena i po ro­koch, ako si i ty pre mňa skve­lým mu­žom.

Komentáre