Ak si aj ty už na­šla svoju mi­lo­vanú po­lo­vičku, ktorá robí tvoj ži­vot kraj­ším a bez kto­rej si ne­vieš pred­sta­viť ani je­den deň?  A na­vyše, ak máte módu v krvi o to lep­šie. Tá osoba ťa to­tiž po­zná. Robí všetko preto, aby si ty bola naj­šťast­nej­šia. Aj keď to nie je vždy ľahké. Ale po­ve­dzme si to ot­vo­rene. Čo už je len ľahké. Tie najk­raj­šie veci ne­prídu ni­kdy bez boja.

Ins­ta­gram je plný za­mi­lo­va­ných pá­rov, ktoré k sebe na­šli cestu. Svo­jou váš­ňou k móde spá­jajú prí­jemné s uži­toč­ným. Ces­tujú po svete, ob­ja­vujú krásy sveta a za­chy­tá­vajú svoj štýl. Spolu. Z tých fo­tiek sa dá vy­čí­tať všetko. Ich ra­dosť, šťas­tie a láska.

A ja som sa roz­hodla ti pár ta­kých pá­rov uká­zať aby si vi­dela, že nič nie je ne­možné.

Aj ty vi­díš tie úp­rimné po­hľady? Tento pár vie ako nato. Ba­sic tričká, te­nisky a rov­naké rifle sta­čia ku šťas­tiu.

😍

A post sha­red by Best Coup­les (@best­coup­les2018_) on

😍❤️ #my­sa­mi­lu­jeme

A post sha­red by Couple Go­als ❤️ (@my.sa.mi­lu­jeme) on

Zla­diť sa so svo­jim par­tne­rom nie je vô­bec ná­ročné. E-shopy po­nú­kajú množ­stvo rôz­nych di­zaj­nov, stri­hov a ná­pa­dov na rov­naké mi­kiny, kryty na mo­bily alebo tričká.

❤️❤️❤️

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Keď už sa roz­hod­nete ne­la­diť spolu úplne do de­tai­lov vô­bec ne­vadí. La­díte v nie­čom oveľa dô­le­ži­tej­šom. A tou je láska me­dzi vami často krát za­chy­tená na fot­kách.

Love, love, love. ❤❤❤

A post sha­red by Maťa Ci­mer­ma­nová (@c.z.im­mer) on

ALL CLOT­HES THE SAME“ –  presne tý­mito slo­vami by sa dala de­fi­no­vať spo­ločná moda. V kaž­dom ob­chode sa dajú nájsť kúsky rov­na­kej farby ob­le­če­nia ako pre ženy tak aj pre mu­žov.  Trik spo­číva len v tom, ako dobre do­ká­žeš jed­not­livé kúsky na­kon­bi­no­vať.

Lo­ver in Pa­ris 🗼😍 @ne­gin_mir­sa­lehi

A post sha­red by Coup­les Ma­ga­zine (@coup­les_ma­ga­zine) on

Komentáre