Alebo sa o to as­poň len snaž. Viem, ho­vorí sa mi to ľahko, ale dô­le­žitý je za­čia­tok. Raz mi je­den dô­le­žitý člo­vek po­ve­dal múdru vetu a ani ne­ve­del, ako veľmi tým zmení môj po­hľad na uda­losti v ži­vote: „Deje sa všetko to, čo máš v hlave.“ 

Všetko čo pre­ží­vaš, všetko na čo mys­líš, to ako sa mo­men­tálne cí­tiš, sa deje aj preto, lebo to máš v hlave. Áno, celé je to o spô­sobe mys­le­nia a toho ako sa k da­nej si­tu­ácií po­sta­víš. Zo­berme si to na nie­kto­rých prí­kla­doch v láske.

Spoz­náš člo­veka, ale ne­us­tále máš po­cit, že k tebe nie je úp­rimný. Na­miesto toho aby si sa s ním ot­vo­rene po­roz­prá­vala. Pre­mýš­ľaš, prečo máš tento po­cit. A tým ško­díš len sebe, keď ho do­sta­neš zo seba von, v tom mo­mente ti bude FAJN! Aj keď pravda možno ne­bude taká akú si dú­fala, as­poň vieš, na čom si.  Máš po­cit, že ti je tvoj par­tner ne­verný. Oko­lie ti vraví, že sa mý­liš, on ti tvrdí, že sa mý­liš. Ale opäť, pre niečo ten po­cit máš. Tak sprav niečo preto, aby ten po­cit pre­šiel, buď úp­rimná k nemu a hlavne k sebe. A bude ti FAJN! Aj keď bude tr­vať dl­h­šie, kým to po­cho­píš.

Nie si vo vzťahu šťastná, ale nech­ceš svojmu par­tne­rovi ub­lí­žiť. Ne­us­tále mys­líš na všetky tie veci, pre ktoré je vzťah zlý, ale bo­jíš sa ho stra­tiť. Opäť máš v hlave mi­lión myš­lie­nok, ktoré ti ne­po­má­hajú, po­vedz mu to , nájdi v sebe silu a v tom mo­mente ti bude FAJN!

Skús to, skús mys­lieť po­zi­tívne. Nech pôjde o aký­koľ­vek smer v tvo­jom ži­vote (práca, ro­dina, škola, vzťahy). Ne­pôjde to ľahko, ale to chce čas. Všetko sa deje pre niečo. Náj­deš v sebe silu, ne­rie­šiť malé prob­lémy a tak sa pri­pra­víš če­liť tým veľ­kým sku­toč­ným (lebo bo­hu­žiaľ aj také prídu). Deje sa to čo máš v hlave, maj v nej dobre veci, nauč sa ich hľa­dať v tých zlých, ro­bia ta sil­nej­šou. Šetri si slzy a maj v hlave , že ti je fajn.

Komentáre