Mys­lím, že všetky bu­dete sú­hla­siť s tým, že ne­opä­to­vaná láska je jed­ným z tých naj­hor­ších po­ci­tov, ktoré si člo­vek môže pred­sta­viť.

Bo­lesť, ktorú spô­sobí to, že ne­cí­tite to isté, môže byť ne­uve­ri­teľne trau­ma­ti­zu­júci. Ta­kéto niečo môže tr­vať dl­hší čas, najmä vtedy ak stále dú­faš, že jeho po­city sa v bu­dúc­nosti môžu zme­niť. Často krát však veci nie sú také ako oča­ká­vame. Táto fa­lošná ná­dej môže viesť k za­ča­ro­va­nému kruhu bo­lesti, frus­trá­cie a skla­ma­nia. Je ďa­leko od toho, čo by mal pred­sta­vo­vať zdravý a vy­vá­žený vzťah.

Nie len, že ve­nu­ješ čas a úsi­lie osobe, ktorá ťa  ne­mi­luje, ale tieto veci môžu byť aj hlavná pre­kážka v hľa­daní sku­toč­nej lásky s nie­kým, kto je schopný ťa mi­lo­vať.

zdroj: unsp­lash.com

Bo­hu­žiaľ, ne­mô­žeme vždy kon­tro­lo­vať do koho sa za­mi­lu­jeme a preto je dô­le­žité pri­znať si, kedy sú vaše city rov­naké a kedy nie sú. Tým, že k sebe bu­deš úp­rimná a do­ká­žeš ro­zo­znať tieto veci ti môže po­môcť pre­lo­miť tento cyk­lus ne­ga­tív­nych myš­lie­nok, ktorý často vy­plýva z mi­lo­va­nia nie­koho, kto to jed­no­du­cho ne­cíti rov­nako.

Aký je naj­lepší spô­sob, ako sa do­stať cez nie­koho, kto ťa ne­mi­luje?

Ve­dieť ako rie­šiť po­city, ktoré nie sú vzá­jomné často sú­visí od stavu vzťahu v akom ste. Ak máš od­daný vzťah s nie­kým, pri kom máš po­doz­re­nie, že ťa už ne­mi­luje, po­tom je dô­le­žité uve­do­miť si to, čo sa na­ozaj deje. Uve­do­miť si, že svoje úsi­lie za­chrá­niť niečo, čo sa nedá, je úplne zby­točné.

Mu­síš sa na­učiť, ako vy­jad­riť svoje po­city, že nie si mi­lo­vaná a vo vzťahu máte od­lišné chá­pa­nie ako sa pre­ja­vuje láska.

zdroj: unsp­lash.com

Je na­ozaj veľmi ťažké pri­pus­tiť si, že osoba, ktorú mi­lu­ješ, ťa ne­mi­luje, ale ak ak­cep­tu­ješ svoje po­city z toho, čo sa stalo si blízko k tomu, aby si sa z toho rých­lej­šie do­stala. Je tiež dô­le­žité pri­po­me­núť si, že na­priek tomu, ako dlho si ho mi­lo­vala, si za­slú­žiš byť mi­lo­vaná na oplátku a vonku sú ur­čite chlapi, ktorí ti môžu dať presne to, čo si pra­ješ. Len si pa­mä­taj , že aj keď ta­kéto ži­votné si­tu­ácie môžu byť škod­livé, pre­tože ne­dos­ta­tok po­ci­tov nie je v žiad­nom prí­pade od­ra­zom tvo­jich že­laní, nie­kde tam vonku je nie­kto, kto hľadá práve teba.

 

zdroj: eli­te­daily.com

Komentáre