Psy­chická pred-príp­rava je kľú­čom k ví­ťazs­tvu. To ako sa pri­ho­vá­rame samé k sebe má veľký efekt na to, čo ro­bíme. 5 at­lé­tiek pre­zra­dilo ako sa k sebe pred svoj vý­stu­pom pri­ho­vá­rajú a ako sa mo­ti­vujú aby do­siahli čo naj­lepší vý­kon.

Si­mone Bi­les. 19, gym­nas­tka

zdroj: pin­te­rest.com

Si­mone je päť ná­sobná olym­pij­ska me­dai­lis­tka. Na olym­píj­skych hrách 2016 v Riu vy­hrala 4 zlaté me­daily.

Moja matka vždy ho­vorí: “ Buď tou naj­lep­šou ver­ziou Si­mone ako sa dá.“ Takže keď vkro­čím na ži­nienku alebo ak ro­bím čo­koľ­vek iné, stále si pri­po­mí­nam, aby som zo seba dala 100% a nič me­nej.

Gwen Jor­gen­sen, 30, triat­lo­nis­tka

zdroj: pin­te­rest.com

Gwen vy­hrala zlatú me­dailu na olym­píj­skom triat­lone 2016.

„Keď plá­vam pri­po­mí­nam si aby som dala la­keť vyš­šie, vďaka tomu plá­vam rých­lej­šie. Keď be­žím ho­vo­rím si aby som uvoľ­nila ra­mená, sú­stre­dím sa na tech­niku, nie na bo­lesť. Tým pá­dom „pre­sme­ru­jem“ svoju my­seľ a zá­ro­veň idem oveľa rých­lej­šie.“

Emily Har­ring­ton, 30, ho­ro­lez­kyňa

zdroj: pin­te­rest.com

Ví­ťazka Ná­rod­ného Ho­ro­le­zec­kého Šam­pi­onátu v Spo­je­ných Štá­toch Ame­ric­kých.

„Spo­lie­ham sa na jedno je­diné slovo. Je to jed­no­du­ché, jedna sla­bika, moja de­fi­ní­cia po­zi­ti­vity. Moja ex tré­nerka mi po­ve­dala o tomto triku keď som mala 12 ro­kov. Po­ve­dala mi, aby som na­šla slovo, ktoré by mi pri le­zení po­mohlo sú­stre­diť sa, ktoré by mi po­mohlo ísť ďa­lej. Opa­ku­jem si ho v mo­jej hlave vždy, keď le­ziem. Všetko os­tatné zrazu zmizne, vše­tok hluk okolo, sú­stre­dím sa len na ten mo­ment. Pri­sa­hám že práve toto mi po­mohlo pre­ko­nať tie naj­ťaž­šie vý­stupy.“

Me­gan Fair­child, 32, ta­neč­níčka

zdroj: pin­te­rest.com

Hlavná ta­neč­níčka v New York City Bal­let.

Moja príp­rava je kom­bi­ná­ciou:

“ S ni­kým sa ne­po­rov­ná­vaj, všetci máme od­lišné silné stránky, máš na to, toto je tvoj mo­ment a uži si túto chvíľu.“

Nie­kedy je veľmi ťažké vy­stu­po­vať pred ob­rov­ským pub­li­kom a po­dať ten naj­lepší vý­kon. No viem, že ak mám pred pred­sta­ve­ním chvíľku na to, aby som sa pri­pra­vila a udr­žala svoju my­seľ po­kojnú, práve vtedy dám zo seba to naj­lep­šie.“

Tia Blanco, 19, sur­fis­tka

zdroj: pin­te­rest.com

Tia vy­hrala Sve­tový Sur­fový Šam­pi­onát v roku 2016.

„Vždy sama sebe hov­rím:“ Dô­ve­ruj si ce­lým svo­jim srd­com a že všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu.“ Moja matka mi vždy ho­vo­rila ako veľmi ma do­káže ovplyv­niť moje srdce.

 

zdroj: Elle

Komentáre