Tla­čová správa BLO­GER ROKA

Po­známe ich z on­line sveta, ko­mu­ni­kujú pod blo­go­vými člán­kami, vi­de­ami, prís­pev­kami na Ins­ta­grame a Fa­ce­bo­oku. Vieme, akú koz­me­tiku majú radi, čo jedli na ra­ňajky a ktorá ka­via­reň je podľa nich naj­fo­to­ge­nic­kej­šia. Často ich po­kla­dáme za blízke duše, ka­ma­rátky a našu in­špi­rá­ciu. No ako sa ba­via? Poďte sa s nami po­zrieť, ako vy­ze­rala naj­väč­šia párty blo­ge­rov a in­flu­en­ce­rov v Bra­ti­slave.

Svet in­flu­en­ce­rov je veľmi in­špi­ra­tívny a na párty po sú­ťaži BLO­GER ROKA 2018 tomu ne­bolo inak. Veľa fi­na­lis­tiek sta­vilo na kúsky od zná­mych slo­ven­ských ná­vrhá­rov, nie­ktoré chceli za­žia­riť naj­lep­ším make-upom alebo do­pl­n­kami. Spo­ločné mali jedno – po dvoj­týž­dňo­vom vy­hla­so­vaní vý­sled­kov de­sia­tich ka­te­gó­rii v sú­ťaži BLO­GER ROKA sa chceli za­ba­viť, spoz­nať a od­via­zať na skve­lej párty.

SEL­FIES

Aká by to bola párty, keby z nej ne­bolo ko­pec fo­tiek? A už von­kon­com in­flu­en­cer párty, kde sel­fies pa­dali každú chvíľu. Kto sa fo­til naj­viac? Či už to boli fi­na­listi, vý­her­co­via ka­te­gó­rií či po­zvaní hos­tia, každý od­išiel s ko­pou ob­sahu na svoj Ins­ta­gra­mový účet.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Jana To­mas, Kris­tína Tor­mová, Mi­chala Greš­ková

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Kris­tína Tor­mová, Erika Mokrý, Jana Ma­laga

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: "An­drej Šu­haj – spa­yza.sk” / Le Club

Na fotke: Zu­zana Bar­ková, Ja­naH_blog

ROZ­HO­VORY

In­flu­e­ceri sú známe osob­nosti, ktoré máme ve­ľa­krát mož­nosť vi­dieť nie­len na so­ciál­nych sie­ťach, ale aj v rôz­nych mé­diách. Preto bolo sa­moz­rej­mos­ťou, že pri tejto uda­losti budú spo­ve­daní na­prí­klad aj do te­le­ví­zie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Pat­rik Pau­líny, ktorý zís­kal 1. miesto v ka­te­gó­rii INS­TA­GRAM ROKA s pria­teľ­kou An­dreou Za­hu­ran­co­vou

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: “An­drej Šu­haj – spa­yza.sk” / Le Club

Na fotke: naj­lep­šia mama blo­gerka Mi­chala Greš­ková

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Ma­rika a Mi­chal z Ces­tuj s deťmi

LEN PRE CE­LEB­RITY?

A kto všetko ešte bol na tejto pre­stíž­nej párty? Ak si mys­líte, že vstup bol len pre in­flu­en­ce­rov a ce­leb­rity, tak ste na omyle. Af­ter­party sa za­čala o 21:00 no už od 23:00 bol vstup aj pre ve­rej­nosť a fa­nú­ši­ko­via mali mož­nosť stret­núť svo­jich ob­ľú­be­ných blo­ge­rov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: “An­drej Šu­haj – spa­yza.sk” / Le Club

Na fotke: fo­odb­lo­gerka Pat­rí­cia Mol­ná­rová Tu­ri­ni­čová (9. miesto v ka­te­gó­rii FOOD), he­rec Ju­raj Bača, ví­ťazka ka­te­gó­rie FOOD Naty Žú­re­ková Štef­ková

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: “An­drej Šu­haj – spa­yza.sk” / Le Club

Na fotke: Kris­tína Tu­ča­nová, Ivana Tur­ča­nová, Bar­bora Vin­cú­rová, Lu­káš Fr­lajs

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: ví­ťazka ka­te­gó­rie LIFE Ni­ko­leta Vu­ji­si­cová, Ve­ro­nika Vég­hová (9. miesto v ka­te­gó­rii MAMA)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: “An­drej Šu­haj – spa­yza.sk” / Le Club

Na fotke: fas­hion blo­gerky

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Ale­xan­dra Du­bov­ská, Saša Po­rub­ská, Na­tá­lia Hor­vát­hová

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (13)
zdroj: Ar­chív BLO­GER ROKA

Na fotke: Marta Raj­ková, Janka Sch­we­ig­ho­fe­rová,Ma­rika Sr­nán­ková, Mi­chal Sr­ná­nek, Pat­rik Pau­líny

Všetky fo­to­gra­fie z ve­čera náj­dete tu.

Na­sať at­mo­sféru z Af­ter­party mô­žete aj v tomto krát­kom vi­deu.

Sú­ťaž BLO­GER ROKA®, ktorá sa ko­nala už 4. rok, vznikla vďaka Jane Ma­laga. Zá­ro­veň za­lo­žila Aso­ciá­ciu blo­ge­rov a ve­die agen­túru Con­tent Agency.

Komentáre